فرمت word : پایان نامه نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

پایان نامه کارشناسی ارشد M.A    رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش: مدیریت ورزشی

 

موضوع:

تأثیر طرفداری اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمد علی میرحسینی

 

استاد مشاور:

دکتر احمد ترک فر

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده 1

فصل اول. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسأله پژوهش.. 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 6

1-4- اهداف پژوهش.. 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف ویژه 8

1-5- فرضیه های پژوهش.. 9

1-5-1- فرضیه اصلی.. 9

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 9

1-6- سؤال های پژوهش.. 10

1-7- پیش فرض های پژوهش.. 10

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش.. 11

1-8-1- طرفداری اجتماعی.. 11

1-8-2- فعالیت بدنی در اوقات فراغت… 11

فصل دوم. 12

مقدمه. 13

2-1- اوقات فراغت… 13

2-1-1- دیدگاه های اوقات فراغت… 29

2-1-2- کارکردهای اوقات فراغت… 31

2-2- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت… 37

2-3- طرفداری اجتماعی.. 42

2-4- پیشینه پژوهش.. 50

فصل سوم. 59

مقدمه. 60

3-1- روش پژوهش… 60

3-2- جامعه آماری.. 60

3-3- شیوه برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات… 61

3-5- ابزار اندازه گیری پژوهش.. 61

3-6- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری.. 62

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 62

3-8- محدودیت های پژوهش.. 62

3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق.. 62

3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق: 63

3-9- ملاحظات اخلاقی پژوهش.. 63

فصل چهارم. 64

مقدمه. 65

4-1- تحلیل توصیفی داده ها 65

4-1-1- توصیف آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی.. 65

4-1-2- توصیف آزمودنی ها بر حسب سن.. 66

4-1-3- توصیف آزمودنی ها بر حسب تعداد افراد خانواده 67

4-1-4- توصیف اعضایی از خانواده که ورزش می کنند. 68

4-1-5- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 69

4-1-6- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان ساعات صرف شده جهت فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته. 69

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-7- توصیف آزمودنی ها با در نظر داشتن میزان فعالیت ورزشی در یک ماه گذشته. 70

4-2- تحلیل  استنباطی داده های پژوهش.. 71

فصل پنجم. 78

مقدمه. 79

5-1- یافته های پژوهش… 79

5-2- بحث و مطالعه.. 80

5-3- پیشنهادات… 82

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 82

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83

منابع. 84

منابع فارسی.. 85

منابع غیر فارسی.. 91

پیوست ها 97

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 4-1: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی.. 57

جدول 4-2: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی.. 58

جدول 4-3: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده 59

جدول 4-4: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر  افراد ورزشکار خانواده 60

جدول 4-5: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 61

جدول 4-6: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 62

جدول 4-7: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر  فعالیت ورزشی.. 63

جدول4-8 : نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر طرفداری والدین در دو گروه 65

جدول4-9: نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر طرفداری دوستان در دو گروه 65

جدول 4-10: نتایج آزمون کای اسکوئر برای مطالعه مدل لجستیک… 66

جدول 4-11 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای طرفداری عاطفی، طرفداری اطلاعاتی و طرفداری مادی دوستان. 66

جدول 4-12: نتایج آزمون کای اسکوئر برای مطالعه مدل لجستیک… 67

جدول 4-13 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای طرفداری عاطفی، طرفداری اطلاعاتی و طرفداری مادی والدین.. 68

جدول 4-14 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای طرفداری عاطفی، طرفداری اطلاعاتی و طرفداری مادی والدین.. 68

جدول 4-15: نتایج آزمون کای اسکوئر برای مطالعه مدل لجستیک… 69

جدول 4-16 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای طرفداری عاطفی، طرفداری اطلاعاتی و طرفداری مادی دوستان. 69

جدول 4-17 : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای طرفداری عاطفی، طرفداری اطلاعاتی و طرفداری مادی والدین.. 70

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار4-1 : فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی.. 65

نمودار 4-2: فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی.. 66

نمودار 4-3 : فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده 67

نمودار4-4: فراوانی درصدی برای متغیر  افراد ورزشکار خانواده 68

نمودار4-5: فراوانی درصدی برای متغیر  میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت… 69

نمودار 4-6: فراوانی درصدی برای متغیر  میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته. 70

نمودار4-7: فراوانی درصدی برای متغیر  فعالیت ورزشی.. 71

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر طرفداری اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد انجام گردید. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی       می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مردان جوان بین 15 تا 24 سال شهر یزد بود. حجم نمونه با بهره گیری از جدول مورگان و با احتساب افت آزمودنی تعداد 382 نفر مشخص گردید، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با رعایت سهم جوانان هر محله انتخاب شدند. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که میزان پایایی آن برای متغیرهای طرفداری اجتماعی والدین و دوستان به ترتیب 78/0 و 83/0 بدست آمد. پرسشنامه به صورت حضوری در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نتایج زیر بدست آمد:

  • بین طرفداری والدین و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان 99% ، ارتباط معنی داری هست.
  • بین طرفداری دوستان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان 99% ، ارتباط معنی داری هست.
  • متغیر طرفداری اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه 09/1 برابر افزایش می دهد.
  • متغیر طرفداری اجتماعی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه 13/1 برابر افزایش می دهد.
  • متغیرهای طرفداری عاطفی، طرفداری اطلاعاتی و طرفداری مادی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و طرفداری اطلاعاتی والدین با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه 210/1 بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.
  • متغیرهای طرفداری عاطفی، طرفداری اطلاعاتی و طرفداری مادی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و طرفداری عاطفی دوستان با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه 236/1 بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.

 

کلمات کلیدی: طرفداری اجتماعی، اوقات فراغت، فعالیت بدنی.

 

 

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید