دانلود فایل پژوهش: پایان نامه نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

 

عنوان :

تأثیر وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

تابستان1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول: مفاهیم و مبانی.. 6

فصل اول : قوه مقننه. 7

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه. 7

گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن. 8

بند اول: سابقه ی تاریخی.. 12

بنددوم:کوشش مکاتب در شعبه ی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتاردوم:تأثیر پارلمان درطول تاریخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

بنداول:تأثیر مشاوره ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

بنددوم: تأثیر نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

بندسوم:تأثیر نظارتی… 15

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی.. 15

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین.. 16

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین.. 16

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه. 18

گفتاراول: نظام تک مجلسی.. 19

بند اول: علت های برگزیدن نظام تک مجلسی.. 19

بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی.. 20

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی.. 21

بند اول: کشورهای فدرال. 23

بند دوم: کشورهای یکپارچه. 24

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس… 25

گفتاراول: ممنوعیت جمع بعضی مشاغل با نمایندگی مجلس… 26

بند اول: اهمیت سمت نمایندگی.. 26

بند دوم:علت های ممنوعیت.. 27

گفتار دوم:مصونیت پارلمانی.. 28

بند اول: عدم مسئولیت.. 29

بند دوم: تعرض ناپذیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

گفتارسوم:طرفداری ازپارلمان دربرابراهانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشور. 33

مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی.. 33

گفتار اول : تشکیل جلسات.. 34

گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی.. 36

گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.. 39

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی.. 42

گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری.. 42

بند اول: صلاحیت تکلیفی.. 43

بند دوم: صلاحیت اختیاری.. 44

گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس… 45

بند اول: محدودیت های اختیاری.. 46

بند دوم: محدودیت های غیر اختیاری.. 47

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی.. 51

گفتاراول: نظارت بیرونی.. 52

بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی.. 53

بند اول :نظارت مالی و انضباطی.. 54

گفتار دوم:نظارت درونی.. 59

بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه. 59

بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و  دیوان محاسبات.. 60

بخش دوم: جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران. 63

فصل اول: جایگاه و تأثیر رئیس مجلس در برابر قوه مجریه. 64

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت.. 64

گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت.. 64

بند اول: تشکیل دولت.. 66

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت.. 67

گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن. 68

بند اول: سوال. 68

بند دوم: استیضاح. 72

مبحث دوم: تأثیر رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت.. 73

گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه. 73

بند اول: تهیه بودجه. 73

بند دوم:تصویب بودجه. 75

گفتار دوم: اجرای بودجه. 77

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 82

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی.. 84

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس… 87

بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 94

گفتار دوم: هیات مطالعه تطبیق مصوبات دولتی با قوانین.. 95

بند اول: قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138. 96

بند دوم: تأثیر رئیس مجلس در این هیات.. 98

فصل دوم:تأثیر رئیس مجلس در برابر سایر نهادها 99

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس… 99

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی.. 99

گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس… 103

مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 103

گفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 103

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. 105

مبحث سوم: سایر نهادها 110

گفتار اول: شورای عالی امنیت ملی.. 110

گفتار دوم: صدا و سیما 111

نتیجه. 114

منابع. 117

مقدمه

الف- اظهار مسئله

جایگاه و جایگاه رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد می باشد. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به سیاق و سیاق سایر کسانی می باشد که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می گردد و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید