منبع تحقیق : پایان نامه نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

دانلود پایان نامه

دانشکده: علوم انسانی، گروه حقوق

پایان‌نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

تأثیر کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) اظهار مسئله. 2

ب) ضرورت پژوهش.. 3

ج) سؤالات پژوهش.. 3

د) فرضیه پژوهش.. 4

ه‍ ) پیشینه پژوهش.. 4

و) اهداف پژوهش.. 5

ز) روش پژوهش.. 5

ح) محدودیت‌ها و موانع پژوهش.. 5

ط) سازماندهی پژوهش.. 6

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل بستر ساز جرایم ثبتی… 7

مبحث اول: مفاهیم. 8

گفتار اول: کاداستر. 8

الف) تعاریف کاداستر. 8

 1. مفهوم فنی.. 10
 2. مفهوم حقوقی.. 11

1ـ2. مفهوم محدود کاداستر. 12

2ـ2. مفهوم گسترده (موسع) کاداستر. 12

ب) مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر. 13

 1. مفاهیم مشابه (زیرمجموعه) 13

1ـ1. نقشه. 13

2ـ1. لایه‌های کاداستر. 14

3ـ1. عملیات کاداستر. 14

2 ـ مفاهیم مرتبط.. 15

1ـ2. زمین.. 15

2ـ2. قطعه زمین.. 15

3ـ2. سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 15

4ـ2. سیستم اطلاعات زمینی.. 16

گفتار دوم: جرایم ثبتی.. 16

الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی.. 17

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 1. تعریف جرم ثبتی.. 17
 2. تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی.. 18
 3. ویژگی های جرایم ثبتی.. 18

ب) انواع جرایم ثبتی.. 19

 1. جرایم ثبتی خاص…. 19
 2. جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری.. 20

1ـ2. جرایم ثبتی در حکم جعل.. 20

2ـ2. جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت… 20

3ـ2. جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری.. 20

گفتار سوم: پیشگیری از جرم. 21

الف) معنا و مفهوم پیشگیری.. 21

ب) مفهوم پیشگیری از جرم. 21

ج) انواع پیشگیری از جرم. 22

 1. پیشگیری کیفری.. 22
 2. پیشگیری غیرکیفری.. 23

1ـ2. پیشگیری اجتماعی.. 23

2ـ2. پیشگیری وضعی.. 23

 1. پیشگیری ابتدایی.. 24
 2. پیشگیری ثانویه. 25
 3. پیشگیری ثالث… 25

مبحث دوم: تاریخچه کاداستر. 25

مبحث سوم: عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم ثبتی.. 27

گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی.. 27

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی.. 28

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی.. 28

گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی.. 29

الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده 30

ب) صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی.. 33

گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی.. 34

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک… 34

ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 35

ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی.. 36

د) فقدان رویکردی مستقل در قبال جرمهای ثبتی.. 38

ه‍ ) ضعف آموزش و پژوهش در سطح سازمان ثبت… 39

فصل دوم: جرایم ثبتی خاص و جرایم ثبتی در حکم جعل و تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از آنها 40

مبحث اول: جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ… 41

گفتار اول: مفلس قلمداد کردن خود به مقصود فرار از ادای حق دیگری.. 41

الف) ارکان جرم. 43

ب) تأثیر کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور. 45

گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض….. 46

الف) ارکان‌ جرم. 47

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب) تأثیر اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم. 56

گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک… 58

الف) ارکان جرم. 59

ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 61

گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد. 61

الف) ارکان جرم. 62

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 63

مبحث دوم: جـرایم ثـبتی «اسـناد و املاک» در حکم جعل. 64

گفتار اول: مفهوم جعل.. 64

گفتار دوم: جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) 66

الف) ارکان جرم. 69

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 80

گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک… 80

الف) ارکان جرم. 82

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 84

فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و تأثیر کاداستر در پیشگیری از این جرایم   85

مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت.. 86

گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی.. 86

گفتار دوم: ارکان جرم. 87

گفتار سوم: تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 89

مبحث دوم : جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری.. 89

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن. 90

الف) ارکان جرم. 92

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 94

گفتار دوم: تقاضای ثبت ملک غیر به عنوان مالکیت، با وجود امین بودن شخص نسبت به ملک…. 95

الف) ارکان جرم. 95

 1. رکن قانونی.. 95
 2. رکن مادی.. 96
 3. رکن معنوی.. 97

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 97

گفتار سوم : خیانت یا تبانی کردن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر  98

الف) ارکان‌ جرم. 99

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 100

گفتار چهارم: متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملک‌ دیگری‌ من‌ غـیر حقّ و دادن تـقاضای ثـبت در این خصوص     101

الف) ارکان جرم. 103

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 104

گفتار پنجم: امتناع از ردّ حق به ذی حق‌ و تصدیق‌ ننمودن حق وی در معاملات با حـق استرداد. 105

الف) ارکان جرم. 107

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 109

گفتار ششم : عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی.. 109

الف) ارکان جرم. 111

ب) تأثیر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم. 112

نتیجه‌گیری… 113

منابع و مآخذ.. 116

الف) کتاب‌ها 116

ب) پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها 118

Abstract. 121

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید