دانلود فرمت word : پایان نامه هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا شادمان فر

 

استاد مشاور

آقای دکترمحمد رضاشرافت پیما

سال 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

عنوان صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

1-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن

1-1 تعاریف اصطلاحات…………………………………………………………………………….. 6

1-1-1 رفتارجنسی…………………………………………………………………………………… 6

1-1-2جذابیت غریزه جنسی…………………………………………………………………………. 6

1-1-3 تنوع طلبی……………………………………………………………………………………. 7

1-1-4دنیایی عاری از اخلاق…………………………………………………………………………. 7

1-1-5 جرائم جنسی…………………………………………………………………………………. 7

1-1-5-1مفهوم لغوی………………………………………………………………………………… 8

1-1-5-2 مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………… 8

1-1-6 مفهوم اصطلاحی انحراف واختلال جنسی…………………………………………………….. 9

1-1-6-1 مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی…………………………………………………………… 9

1-1-6-2 مفهوم اصطلاحی اختلال جنسی……………………………………………………………. 9

1-1- 7 محتوای مستهجن جنسی……………………………………………………………………. 10

1-1-8 مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)…………………………………………………………….. 11

1-1-9 تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها………………………………………… 12

1-1-9-1 تاریخچه و تأثیر یهود……………………………………………………………………. 12

1-1-9-2 اثرات هرزه نگاری……………………………………………………………………….. 15

1-1-9-3 ویژگیهای هرزه نگاری……………………………………………………………………. 15

الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی……………………………………………………………. 16

ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق……………………………………………………… 16

ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی………………………………………………………………….. 16

د – ویژگی بارز هرزه نگاری………………………………………………………………………… 16

ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری……………………………………………………………………… 17

1-2 انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج……………… 17

1-2-1 انواع هرزه نگاری……………………………………………………………………………. 17

1-2-1-1 هرزه نگاری دیداری……………………………………………………………………… 17

1-2-1-2 هرزه نگاری شنیداری…………………………………………………………………….. 17

1-2-1-3 هرزه نگاری قانونی……………………………………………………………………….. 18

1-2-2 معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری………………………………………………………….. 18

1-2-2-1 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن……………………………………………………. 18

الف- هرزه نگاری بزرگسال…………………………………………………………………………. 18

ب- هرزه نگاری کودک…………………………………………………………………………….. 18

1-2-2-2 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا………………………………………………….. 19

الف – هرزه نگاری مستقیم………………………………………………………………………….. 19

ب – هرزه نگاری غیرمستقیم………………………………………………………………………… 19

1-2-2-3 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع……………………………………. 20

الف – روش ساده…………………………………………………………………………………… 20

ب – روش رایانه ای، سایبری……………………………………………………………………….. 20

1- بهره گیری از رایانه………………………………………………………………………………….. 20

2- بهره گیری از اینترنت،وب و وب سایت…………………………………………………………….. 20

3- پست الکترونیک………………………………………………………………………………… 20

4- اخباریوزنت……………………………………………………………………………………… 21

1-2-2-4 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط…………………………………………… 21

1-2-3 منع قانونی و جستارهای وابسته……………………………………………………………… 22

1-2-4 عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج…………………………………………………………. 22

2- هرزه نگاری در فضای مجازی

2-1 اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن……………………………………………………………… 26

2-1-1 اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری………………………………… 26

2-1-2 شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی…………………………………………………. 28

2-1-3 انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی………………………………….. 31

2-1-4 چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری……………………………………………………… 32

2-1-5 شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران…………………………………………………. 32

2-2 کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)…………….. 34

2-2-1 کودکان و هرزه نگاری در اینترنت…………………………………………………………… 34

2-2-1-1 سیاستگذاری قانونی………………………………………………………………………. 34

2-2-1-2 کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن…………………………………. 35

الف – آموزش عمومی………………………………………………………………………………. 35

ب –  توانمند  ساختن مصرف کننده………………………………………………………………… 35

ج –  اجرای قانون…………………………………………………………………………………… 35

2-2-2 مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی……………………. 36

2-2-2-1 تقاضاها و برخوردهای جنسی……………………………………………………………. 36

2-2-2-2 ویژگی قربانیان…………………………………………………………………………… 36

3- مطالعه فقهی هرزه نگاری

3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری…………………………………………………. 39

3-1-1 جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن………………………………………….. 39

3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه……………………………………………………… 41

3-1-3 نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری……………………… 41

3-1-3-1 آیت الله موسوی اردبیلی………………………………………………………………….. 42

3-1-3-2 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی……………………………………………………………. 42

3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی………………………………………………………………. 42

3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی…………………………………………………………………. 43

3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای……………………………………………………………….. 43

3-1-4 اسلام و هرزه نگاری………………………………………………………………………… 43

3-1-5 علت های جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)……………………………………… 44

3-2 اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان……………………………………………………………. 48

3-2-1  تعزیرمرتکب محرمات……………………………………………………………………… 48

3-2-1-1 اشاعه فحشا………………………………………………………………………………. 48

3-2-1-2 اعانه بر اثم……………………………………………………………………………….. 49

3-2-1-3 افشای سر………………………………………………………………………………… 50

3-2-2 جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور……………………………………………………. 51

4- مطالعه حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری

4-1ماهیت جرم انگاری …………………………………………………………………………….. 53

4-1-1 هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران…………………………………………………………. 56

4-2 ارکان جرم هرزه نگاری………………………………………………………………………… 57

4-2-1 عنصرقانونی…………………………………………………………………………………. 57

4-2-1-1 ماده 9 کنوانسیون جرایم سایبر

4-2-1-2 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید

4-2-1-3 ماده 639 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-5 قانون طرفداری از کودکان و نوجوانان

4-2-1-6 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

4-2-1-7  قانون مطبوعات………………………………………………………………………….. 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-2 عنصر مادی و شرایط تحقق جرم……………………………………………………………. 66

4-2-2-1 رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………….. 66

الف- تولید آثار هرزه نگارانه………………………………………………………………………… 67

ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه…………………………………………………………………….. 67

1-  مداخله مستقیم………………………………………………………………………………….. 67

– پراکندن(انتشار(……………………………………………………………………………………. 67

– نمایاندن………………………………………………………………………………………….. 68

– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه………………………………………………………………. 68

– معامله و تجارت…………………………………………………………………………………… 69

– داشتن اشیاء هرزه نگارانه………………………………………………………………………….. 69

2- مداخله غیرمسقیم………………………………………………………………………………… 69

– ترویج……………………………………………………………………………………………. 69

– زمینه سازی……………………………………………………………………………………….. 70

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– سوء بهره گیری………………………………………………………………………………………. 70

4-2-2-2  مرتکب………………………………………………………………………………….. 70

4-2-2-3 بزه دیده………………………………………………………………………………….. 71

4-2-2-4 دریافت کننده…………………………………………………………………………….. 72

4-2-2-5 موضوع جرم……………………………………………………………………………… 72

4-2-2-6 وسیله ارتکاب……………………………………………………………………………. 73

4-2-2-7 نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………………….. 73

4-2-3 عنصر روانی…………………………………………………………………………………. 74

4-2-3-1 هرزه نگاریهای عمدی……………………………………………………………………. 74

الف – سوءنیت عام…………………………………………………………………………………. 74

ب – سوءنیت خاص………………………………………………………………………………… 75

1- قصد تجارت یا توزیع…………………………………………………………………………… 75

2 – معامله کردن…………………………………………………………………………………….. 75

3- تولیدو نگهداری…………………………………………………………………………………. 76

4- قصد تشویق و ترویج……………………………………………………………………………. 77

5- قصد سوءاستفاده جنسی…………………………………………………………………………. 78

6- قصد بهره گیری مالی……………………………………………………………………………….. 78

7- قصد افساد………………………………………………………………………………………. 78

4-2-3-2 هرزه نگاری غیرعمدی……………………………………………………………………. 79

4-2-3-3 انگیزه…………………………………………………………………………………….. 79

4-3 قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی……………………………………………….. 80

4-3-1 قانون جرایم رایانه ای……………………………………………………………………….. 80

4-3-2 مجازات…………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3 قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی………………. 83

4-4 طرفداری کیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین کیفری………………………………….. 84

4-4-1 زنای به عنف………………………………………………………………………………… 84

4-4-2 تعرض ومزاحمت برای زنان………………………………………………………………… 85

4-4-3 تأثیر بزه دیدگان روسپی گر درتکوین جرائم جنسی…………………………………………. 85

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 87

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 88

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….. 90

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………… 93

 

چکیده:

هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای می باشد که در مفهوم آن به معنای محتویاتی می باشد که اکثرا به قصد تحریک جنسی ارائه می گردد. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری می باشد. با در نظر داشتن شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده می باشد.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده می باشد عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما بعضی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که اقدام مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.

در این پژوهش بر آن بودیم که با در نظر داشتن مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و مطالعه کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده می باشد یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده می باشد و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می گردد محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و بایستی قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید