دانلود پژوهش: پایان نامه وسواس، احکام و آثار آن

دانلود پایان نامه

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

موضوع

وسواس، احکام و آثار آن

 

استاد راهنما

دکتر محمد جواد باقی زاده

 

استاد مشاور

دکتر رمضان دهقان

1392- سال تحصیلی 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست کلی  مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

اظهار مسئله. 3

سوالات پژوهش.. 4

فرضییه های پژوهش.. 4

ضرورت واهمیّت مسئله. 4

اهداف پژوهش.. 5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ادبیات وپیشینه ی پژوهش.. 6

روش پژوهش.. 6

محدودیت های پژوهش.. 6

سازمان دهی مطالب یا ساختار پژوهش.. 7

فصل اول: کلیّات… 9

مقدمه. 10

1-1-شناخت وسواس. 11

1-1-1-وسواس در لغت………. 11

1-1-2- وسواس دراصطلاح.. 13

1-2-انواع وسواس…. 24

1-2-1-  وسواس های فکری.. 24

1-2-2-  وسواس های عملی یا اجبارها 28

1-3- ویژگی ها و نشانه های آشکارسازی وسواس…. 33

1-4-شیوع وسواس…. 37

1-5-اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با وسواس در فقه و اصول…… 40

1-5-1- شک و وسواس…. 40

1-5-2- یقین.. 45

1-5-3- احتیاط… 50

1-5-4-سوءظن و شناخت آن……….. 55

فصل دوم: آسیب شناسی وسواس….. 63

مقدمه. 64

2-1- علل و ریشه های بروز وسواس…. 65

2-1-1-  عوامل زیست شناسانه بروز وسواس…. 66

2-1-2 – ریشه ها و علل شخصی بروز وسواس…. 74

2-1-3-  عوامل روان شناسانه ایجاد وسواس…. 82

2-1-4-  عوامل محیطی تاثیرگذار در شکل گیری وسواس…. 98

2-1-5- ریشه ها و علل پیدایش وسواس از منظر فقه و آموزه های دینی… 110

2-2- پژوهش میدانی درمورد ی «میزان تأثیر عامل ترس از عدم مقبولیت تکلیف، برایجاد وسواس»  117

2-2-1- روش پژوهش…. 117

2-2-2- جامعه ی آماری.. 117

2-2-3- روش اجرای پژوهش…. 117

2-2-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها 118

2-2-5- توصیف وتحلیل داده ها  با در نظر داشتن سوالات پرسش نامه. 118

2-2-6 – نتایج پژوهش.. 124

2-3- آثار ونتایج وسواس…. 125

2-3- 1- زیان های جسمی وسواس…. 125

2-3- 2- زیان های روحی و روانی وسواس…. 126

2-3- 3- زیان های اجتماعی وسواس…. 127

2-3- 4- زیان های خانوادگی وسواس…. 128

2-3- 5- بدعت گزاری های ناشی از وسواس…. 129

2-3- 6- بدگمان کردن دیگران نسبت به دین.. 129

2-3- 7- اسراف و تبذیر به واسطه ی وسواس…. 130

2-3- 8- محرومیت ازفضیلت ها به سبب وسواس…. 131

2-3- 9- بطلان اقدام وسواسی.. 132

2-3- 10- زیانهای اقتصادی وسواس…. 132

فصل سوم: پیشگیری و درمان اختلال وسواس ازمنظر روانشناسی و فقه اسلامی   133

مقدمه. 134

3-1-پیشگیری  از بروز وسواس… 135

3-1-1-پیشگیری از بروز وسواس از منظرعلم  روانشناسی……………….. 135

3-1-2- تدابیر فقه اسلامی وآموزه های دینی در پیشگیری از بروز وسواس…. 140

3-1-3-آشنایی درست با فلسفه ی عبادات و مفاهیمی نظیر گناه، ثواب، طهارت و نجاست………………. 181

3 -2- راه های درمان وسواس…. 195

3-2-1- درمان وسواس از نظر علم روانشناسی.. 195

3-2 -2-  درمان وسواس در اسلام.. 204

3-3-نتایج پژوهش.. 228

3-4-پیشنهادها.. 235

3-5-پیوست ها 237

3-5-1- پرسش نامه. 237

3-6- فهرست منابع.. 239

3-6-1- فهرست منابع فارسی.. 239

3-6-2- فهرست منابع عربی… 244

3-6-3-فهرست مقالات…….. 246

3-6-4-  فهرست منابع الکترونیکی و اینترنتی… 247

3-7-.چکیده ی انگلیسی.. 251

فهرست تفصیلی مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

اظهار مسئله. 3

سوالات پژوهش.. 4

فرضییه های پژوهش.. 4

ضرورت واهمیّت مسئله. 4

اهداف پژوهش.. 5

ادبیات وپیشینه ی پژوهش.. 6

روش پژوهش.. 6

سازمان دهی مطالب یا ساختار پژوهش.. 6

فصل اول: کلیّات… 9

مقدمه. 10

1-1-شناخت وسواس. 11

1-1-1-وسواس در لغت… 11

1-1-2- وسواس دراصطلاح.. 13

1-1-2-1-  وسواس در اصطلاح روانشناسی.. 13

1-1-2-2-  مقایسه  مفهوم وسواس در روانشناسی  با مفهوم آن در فقه، عرف و آموزه های دینی   18

1-2-انواع وسواس…. 24

1-2-1-  وسواس های فکری.. 24

1-2-1-1-  ویژگی های بارز  افکار وسواسی.. 25

1-2-1-1-  1- افکار وسواسی مزاحم وناخوانده اند. 26

1-2-1-1-  2- افکار وسواسی ناخواسته اند. 26

1-2-1-1-  3- افکار وسواسی  مقاوم اند. 26

1-2-1-1-  4-  افکار وسواسی غیرقابل کنترل اند. 26

1-2-1-1-5-  با ماهیّت و شخصیّت فرد در تضادّند. 26

1-2-1-1-6-  افکار وسواسی با ترس و اضطراب شدید همراه هستند  27

1-2-1-2- راهبردهای ناکارآمد در برخورد با افکار وسواسی.. 27

1-2-1-2- 1-اجتناب از احیای فکر وسواسی.. 27

1-2-1-2- 2-انکار افکار. 27

1-2-1-2- 3- فرونشاندن افکار. 27

1-2-1-2- 4- سرزنش وانتقاد از خود. 27

1-2-1-2- 5- توجه برگردانی… 27

1-2-1-2- 6- جایگزینی فکر. 28

1-2-2-  وسواس های عملی یا اجبارها 28

1-2-2-  1- ویژگی های  بارز اعمال وسواسی.. 28

1-2-2-2- گونه های وسواس عملی… 30

1-2-2-2- 1- وسواس به تقارن یا نظم وترتیب… 30

1-2-2-2- 2- وسواس های وارسی.. 30

1-2-2-2- 3- وسواس انبار کردن واحتکار. 31

1-2-2-2- 4- وسواس نسبت به آلودگی وتمییزی.. 31

1-2-2-3- انواع وسواس عملی از دید قرآن و روایات… 31

1-2-2-3-1- وسواس در نیت… 31

1-2-2-3-2-  وسواس های اعتقادی.. 31

1-2-2-3-3-وسواس در زمان عبادات… 31

1-2-2-3- 4- وسواس در وضو. 32

1-2-2-3-5- وسواس بروز حَدَث… 32

1-3- ویژگی ها و نشانه های آشکارسازی وسواس…………………….. 33

1-4-شیوع وسواس……. 37

1-5- اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با وسواس در فقه و اصول……. 40

1-5-1- شک و وسواس…. 40

1-5-1-1-  شناخت و تعریف شک… 40

1-5-1-2-  اقسام شک… 41

1-5-1-2- 1 – شک از دیدگاه اصول فقه. 42

1-5-1-2-  2-شک از دیدگاه فقهی… 42

1-5-1-3-   منشأ و مبنای شک… 42

1-5-1-4-   مقایسه ی کثیرالشک با فرد وسواسی.. 43

1-5-2- یقین.. 45

1-5-2- 1-  شناخت یقین.. 45

1-5-2-2- راه های رسیدن به قطع و یقین.. 47

1-5-2-2-1- روش اول.. 48

1-5-2-2- 2- روش دوم.. 48

1-5-2-2-3- روش سوم.. 48

1-5-3- احتیاط… 50

1-5-3-1-   شناخت و تعریف احتیاط… 50

1-5 -3- 1-1-  احتیاط در لغت… 50

1-5- 3-1-2-   احتیاط در اصطلاح.. 51

1-5-3-1-3-  احتیاط در أخبار و روایات… 52

1-5-3-2-  اقسام احتیاط… 53

1-5-3-2-  1- احتیاط واجب و مستحب… 53

1-5-3-2-  1-1- احتیاط واجب… 53

1-5-3-2-  1-2- احتیاط مستحب… 53

1-5-3-2-  2-  احتیاط شرعی و عقلی… 54

1-5-3-2-  2-1-  اصل احتیاط شرعی… 54

1-5-3-2-  2-2-  اصل احتیاط عقلى… 54

1-5-4-سوءظن و شناخت آن.. 55

1-5-4-1- ویژگی های شخصیتی فرد مبتلا به سوء ظن ( بیماری پارانوئید) 55

1-5 -4-2-  سوءظن از نظر قرآن  وروایات… 56

1-5-4-3- عوامل ایجاد کننده ومنشأ سوءظن.. 58

1-5-4-3-1-  فشار روانی و تغییرات مهم زندگی… 60

1-5-4-3-2- هیجانات منفی… 60

1-5-4-3-3- رخدادها و احساسات درونی افراد و عوامل خارجی و محیطی   60

1-5-4-3-4- نوع و شیوه ی تعبیر و تفسیر افراد از وقایع درونی و بیرونی   60

1-5-4-3-5- شیوه ی تفکّر و نتیجه گیری و قضاوت از رخدادهای درونی و بیرونی   61

1-5-4-4 –  تفاوت سوءظن با خطورات ذهنی (وسواس فکری) 61

فصل دوم: آسیب شناسی وسواس… 63

مقدمه. 64

2-1- علل و ریشه های بروز وسواس…. 65

2-1-1-  عوامل زیست شناسانه بروز وسواس…. 66

2-1-1-1-   تأثیر وراثت در ایجاد وسواس…. 67

2-1-1-2-  عوامل جسمی اثر گذار در ایجاد وسواس…. 68

2-1-1-2-1– کارکرد نابهنجار مغز واثر آن در بروز وسواس…. 69

2-1-1-2-1- 1- ناهنجاری در کارکردهای مغز. 70

2-1-1-2-1- 2- ناهنجاری های نوروشیمیایی ِ مغز. 70

2-1-1-2-2- ضعف قوای جسمانی… 73

2-1-1-2-3- گلودرد استرپتوکوکی… 73

2-1-2 – ریشه ها و علل شخصی بروز وسواس…. 74

2-1-2– 1- حبّ ذات… 74

2-1-2 – 2- فراموشی خدا 74

2-1-2-3-  فعالیت ها و نشخوارهای ذهنی… 74

2-1-2 -4-  ترس وکمروئی واحساس ناامنی… 75

2-1-2– 5- ضعف روحی… 75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-2 –6- تحوّلات زمان بلوغ  و وجود خلاء های عاطفی گوناگون.. 76

2-1-2-7-  نوع شخصیت فرد و خطاهای شناختی موجود. 77

2-1-2-7-1 – فیلتر ذهنی… 79

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید