دانلود فرمت word : پایان نامه وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (MA)


موضوع:

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد باقی زاده


استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

 

سال تحصیلی 1392-1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

 

فصل اول ـ شناخت وقف و پیشینه آن………………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول: تبیین مفهوم وقف…………………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول: معنای لغوی وقف……………………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم: معنای اصطلاحی وقف………………………………………………………………………………………………………………. 9

بند اول: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران………………………………………………………………… 9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه…………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: پیشینه وقف…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول: وقف پیش از ظهور اسلام………………………………………………………………………………………………………….. 13

گفتار دوم: وقف پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: جایگاه وقف در قرآن………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم: جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین……………………………………………………………………………………….. 16

گفتار سوم: وقف در کشورهای غیر اسلامی…………………………………………………………………………………………………. 17

مبحث سوم: تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران……………………………………………………………… 20

گفتار اول: ایجاد وقف………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم: نتیجه وقف…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه  و حقوق ایران…………………………………………………….. 23

گفتار اول: مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف…………………………………………………………………………………………. 24

بند اول: تبیین مفهوم مال……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1) معنای لغوی مال……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2) مفهوم اصطلاحی مال………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

بند دوم: ویژگی‌ها و شرایط مال………………………………………………………………………………………………………………… 26

بند سوم: تبیین مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)……………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف………………………………………………………………………………………….. 29

گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه……………………………………………………………………………………… 30

گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع………………………………………………………………………………. 32

 

فصل دوم: وقف پول………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

مبحث اول: شناخت پول…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

گفتار اول: تبیین مفهوم پول…………………………………………………………………………………………………………………….. 35

بند اول: معنای لغوی پول……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

بند دوم: معنای اصطلاحی پول…………………………………………………………………………………………………………………. 36

بند سوم: مالیت پول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار دوم: سیر تاریخی پول…………………………………………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: پول کالایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

بند دوم: پول فلزی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) ………………………………………………………………………………………………………… 38

بند چهارم: پول تحریری………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری…………………………………………………………………………………………….. 40

بند ششم: پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 41

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول………………………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی………………………………………………………………………………………… 44

بند اول: مالیت داشتن پول کنونی……………………………………………………………………………………………………………. 44

بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی…………………………………………………………………………………………………… 45

بند سوم: ممیزات پول کنونی…………………………………………………………………………………………………………………… 48

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار)……………………………………………………………….. 49

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه……………………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه………………………………………………………………………………………………………… 51

گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول………………………………………………………………………………………………….. 51

بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول……………………………………………………………………………………………………………….. 52

دلیل اول: عین بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………………………………… 52

دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف……………………………………………………………………………………………………………… 53

دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید…………………………………………………………………………………………………….. 56

دلیل چهارم: منقول بودن پول………………………………………………………………………………………………………………….. 56

دلیل پنجم: اجماع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

بند دوم: ادله صحت وقف پول………………………………………………………………………………………………………………….. 58

دلیل اول: عرف عقلا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف…………………………………………………………………………………………………………………. 59

دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف……………………………………………………………………… 59

دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت می باشد………………………………………………………………………………………… 60

دلیل پنجم: اصل اباحه……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی………………………………………………………………………………………. 60

دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن…………………………………………………………………………………………………………………. 62

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران……………………………………………………………………………… 63

گفتار اول: امکان وقف پول……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم: چگونگی وقف پول…………………………………………………………………………………………………………………… 66

بند اول: بانک وقف پول…………………………………………………………………………………………………………………………… 66

بند دوم: صندوق وقفی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی…………………………………………………………………………………………. 70

 

فصل سوم: وقف اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………… 72

مبحث اول: شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها………………………………………………………………………. 73

گفتار اول: شرکت‌های سهامی…………………………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار دوم: مفهوم سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

گفتار سوم: ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آن……………………………………………………………………………………….. 76

بند اول: مالیت داشتن سهام شرکت‌ها………………………………………………………………………………………………………. 77

بند دوم: ویژگی‌های سهام شرکت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….79

گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهام……………………………………………………………………………………………………………………80

بند اول: ضرورت وقف سهام…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

بند دوم: امکان وقف سهام……………………………………………………………………………………………………………………………………………82

گفتار پنجم: شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی…………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن‌ها………………………………………………………………………………………88

گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام………………………………………………………………………………………………………………………89

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام…………………………………………………………………………………………………………………90

بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف ……………………………………………………………………………….90

بند دوم: وقف از معاملات امضایی …………………………………………………………………………………………………………………………….91

بند سوم: گستردگی دایره وقف ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی………………………………………………………………………………………….91

گفتار سوم: راهکارهای عملی وقف اوراق سهام…………………………………………………………………………………………………………92

گفتار چهارم: تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام………………………………………………………………………………………………….93

مبحث سوم: شناخت اوراق قرضه و امکان سنجی وقف آن‌ها…………………………………………………………………………………..94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار اول: شناخت اوراق قرضه…………………………………………………………………………………………………………………. 94

گفتار دوم: امکان وقف اوراق قرضه…………………………………………………………………………………………………………….. 96

مبحث چهارم: تأمین مالی وقف با بهره گیری از اوراق بهادار اسلامی (صکوک)……………………………………………………. 97

گفتار اول: صکوک…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: صکوک مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

گفتار سوم مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی………………………………………………………………………………. 99

بند اول: بانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم: واسط (ناشر)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

بند سوم: امین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

گفتار چهارم: مطالعه فرایند عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقف ………………………………………………………………………….101

گفتار پنجم: اوراق وقف…………………………………………………………………………………………………………………………… 104

نتایج و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

 

 

چکیده

وقف مانند نهادهای خیریه به شمار می رود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به گونه اجتماعی زندگی خود را آغاز نمود شروع شده می باشد و تاکنون نیز ادامه دارد اما می بایستی همراه با تحول اوضاع و شرایط و اقتضای حال و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید