دانلود پژوهش: پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

دانلود پایان نامه

موضوع:

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

آذر 1393

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته می باشد. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار مهم می باشد. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده می باشد. با در نظر داشتن این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی پرداخته می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان می باشد و حجم نمونه 385 نفر می­باشد. نمونه­گیری به روش در دسترس انجام گردید. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد و جهت مطالعه روایی سازه از شاخص AVE  بهره گیری گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده می باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام گردید. نتایج نشان داد که بین در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی ارتباط مثبت و معنی­داری هست. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز ارتباط مثبت و معنی­داری هست. اما بین در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات ارتباط­ای پیدا نمود نشد. براساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می­گردد که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و ایجاد توجه مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق میزان خرید اینترنتی که به گونه معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

کلیدواژه

تجارت الکترونیک، تبلیغات اینترنتی، پاسخ رفتاری کاربران، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2-  اهمیت موضوع 2

1-3-  اظهار مسأله 3

1-4-  سوالات پژوهش 6

1-5-  چارچوب نظری پژوهش 6

1-6-  فرضیه­های پژوهش 7

1-7-  اهداف پژوهش 7

1-8-  قلمرو پژوهش 8

1-8-1-   قلمرو مکانی 8

1-8-2-   قلمرو زمانی 8

1-8-3-   قلمرو موضوعی 8

1-9-  تعریف واژگان تخصصی 8

1-10-      اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-11-  ساختار کلی پژوهش 9

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-  مقدمه 12

2-2-  تبلیغات 12

2-2-1-   وظایف تبلیغات 13

2-2-1-1-   جلب توجه 13

2-2-1-2-   ایجاد علاقه 14

2-2-1-3-    تحریک تمایل 14

2-2-1-4-   سوق دادن به خرید 14

2-2-2-    تاثیر تبلیغات 15

2-2-2-1-    اندازه­گیری ورودی­ها 15

2-2-2-2-    اندازه­گیری خروجی­ها 15

2-2-2-3-    اندازه­گیری فرآیندها 16

2-3-  اینترنت و بازاریابی 16

2-3-1-   تعاملی بودن 17

2-3-2-   کنترل مصرف­کنندگان 17

2-3-3-   شخصی­سازی 18

2-3-4-   ظرفیت اطلاعاتی 18

2-3-5-   تجارت الکترونیک 18

2-4-  تبلیغات اینترنتی 19

2-4-1-   ویژگی­های مهم تبلیغات اینترنتی 22

2-4-2-   محدودیت‌های تبلیغات اینترنتی 23

2-4-3-   انواع روش­های تبلیغات اینترنتی 23

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-5-  توجه 26

2-5-1-   عناصر توجه 29

2-5-2-   نحوه شکل­گیری توجه 30

2-5-3-   توجه نسبت به تبلیغات اینترنتی 30

2-6-  اعتماد 33

2-6-1-   اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهایی مستقل 34

2-6-2-   سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبلیغات 35

2-7-  پاسخ رفتاری 36

2-7-1-   کلیک تبلیغات 37

2-7-2-   خرید اینترنتی 38

2-8-  جامعه مجازی 39

2-9-  مروری بر مطالعات صورت گرفته 40

2-9-1-   پژوهش‏های خارجی 40

2-9-2-   پژوهش‏های داخلی 44

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1-  مقدمه 48

3-2-  روش پژوهش 48

3-3-  متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش 48

3-4-  مراحل انجام پژوهش 50

3-5-  جامعه و نمونه آماری 52

3-5-1-   تعیین حجم نمونه و روش نمونه­گیری 52

3-6-  ابزار سنجش 53

3-6-1-     تدوین پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-7-  روایی پرسشنامه 57

3-8-  پایایی پرسشنامه 58

3-9-  روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 58

3-10-  تحلیل عامل اکتشافی 59

3-10-1-   پیش شرط­های تحلیل عامل اکتشافی 59

3-11-  مدل­سازی معادلات ساختاری 60

3-11-1-   برازش مدل 62

3-11-1-1-   برازش مدل اندازه­گیری 62

3-11-1-2-   معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری 63

3-11-1-3-    معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل 64

3-11-2-   آزمون فرضیه­ها 65

3-11-2-1-   مطالعه ضرایب معناداری z  یا t-values یا p-values 65

3-11-2-2-   مطالعه ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه­ها 65

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-  مقدمه 67

4-2-  ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخگویان و جامعه­ آماری 67

4-2-1-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 67

4-2-2-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 69

4-2-3-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 70

4-2-4-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 71

4-2-5-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان بهره گیری از اینترنت در طول هفته 73

4-2-6-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 75

4-3-  مطالعه توزیع نرمال داده­های پژوهش 76

4-3-1-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی 76

4-3-2-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال اعتماد به تبلیغات اینترنتی 77

4-3-3-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال کلیک تبلیغات اینترنتی 77

4-3-4-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال خرید اینترنتی 77

4-4-  تحلیل عامل اکتشافی 78

4-4-1-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد شناختی اعتماد 78

4-4-2-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد احساسی اعتماد 80

4-4-3-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد رفتاری اعتماد 82

4-5-  آزمون مدل مفهومی پژوهش 83

4-5-1-   برازش مدل­های اندازه­گیری 83

4-5-2-   برازش مدل­های ساختاری 85

4-5-3-   برازش کلی مدل 87

4-5-4-   آزمون فرضیه 87

4-5-4-1-    نتیجه آزمون فرضیه 87

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1-  مقدمه 92

5-2-  مطالعه نتایج پژوهش 92

5-2-1-   نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 93

5-2-2-   نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 93

5-2-3-   نتایج حاصل از فرضیه سوم 93

5-2-4-   نتایج حاصل از فرضیه چهارم 94

5-3-  جنبه های جدید پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..94         5-4-           اختصار و نتیجه­گیری 94

5-5-  محدودیت 95

5-6-  پیشنهادات پژوهش 95

5-6-1-   پیشنهادات کاربردی 95

5-6-2-   پیشنهادات برای تحقیقات آتی 96

فهرست منابع

الف) منابع فارسی 98

ب) منابع لاتین 101

ضمائم

الف) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….107

ب) جدول های مربوط به نتایج آزمون های آماری…………………………………………………………………………111

فهرست شکل­ها

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش 7

شکل 3-1- مدل مفهومی پژوهش 49

شکل 3-2- مراحل انجام پژوهش 51

شکل 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 68

شکل 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 69

شکل 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 71

شکل 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 72

شکل 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان بهره گیری از اینترنت در طول هفته 74

شکل 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 76

شکل 4-7- مدل مفهومی پژوهش 8

فهرست جدول­ها

جدول 3-1- شاخص­های مطرح شده در پژوهش 54

جدول3-2- میانگین واریانس استخراج شده 57

جدول3-3- ضریب آلفای کرونباخ متغیرها 58

جدول3-4- علت های بهره گیری از پی ال اس 61

جدول4-1- فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان 67

جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان 69

جدول4-3- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 70

جدول4-4- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب درآمد 71

جدول4-5- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب حدود میزان بهره گیری از اینترنت در طول هفته 73

جدول4-6- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 75

جدول4-7- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 76

جدول4-8- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 77

جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 77

جدول4-10- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 78

جدول4-11- آزمون بارتلت و کی ام ا 78

جدول4-12- اشتراک مولفه­ها 78

جدول4-13- واریانس کلی اظهار شده 79

جدول4-14- ماتریس مولفه­ها 80

جدول4-15- آزمون بارتلت و کی ام ا 80

جدول4-16- اشتراک مولفه­ها 80

جدول4-17- واریانس کلی اظهار شده 81

جدول4-18- ماتریس مولفه­ها 81

جدول4-19- آزمون بارتلت و کی ام ا 82

جدول4-20-اشتراک مولفه­ها 82

جدول4-21- واریانس کلی اظهار شده 82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول4-22- ماتریس مولفه­ها 83

جدول4-23- بارهای عاملی 84

جدول4-24- نتایج سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا 85

جدول4-25- برگرفته از روش فورنل و لارکر 85

4-26- معیار R2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

جدول4-27- معیارQ2 87

جدول4-28- جدول خروجی تحلیل مسیر 88

جدول4-29- جدول خروجی تحلیل مسیر 88

جدول4-30- جدول خروجی تحلیل مسیر 89

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید