فرمت word : پایان نامه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

عنوان :

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر فرزین فرحبد

نیمسال تحصیلی 92-91

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش  
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2- اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3- اهمیت و  ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 7
1-4- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………… 8
1-5- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 11
1-6- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 12
1-7- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………….. 13
1-8- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 21
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش اول : مدل های پذیرش فناوری
2-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT …………………………………………………………………….. 25
2-3- اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………………… 27
2-4- محدودیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………… 28
2-5- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………. 29
2-6- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا………………………………. 32
2-7- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات ……………………………………………………….. 33
2-8- پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ………………………………………………….. 34
2-9- الگوهای پذیرش و بهره گیری از فناوری اطلاعات ……………………………………………………. 36
2-9-1- نظریه اقدام مستدل………………………………………………………………………………………… 37
2-9-2- نظریه رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………………………………………… 38
2-9-3- نظریه تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده ………………………………………………………………… 40
عنوان شماره صفحه
2-9-4- نظریه پذیرش فناوری دیویس………………………………………………………………………… 42
2-9-5- نظریه اشاعه نوآوری…………………………………………………………………………………….. 45
2-9-6- نظریه بهره گیری از رایانه‌های شخصی…………………………………………………………………. 48
2-9-7- نظریه تناسب وظیفه ـ فناوری………………………………………………………………………… 50
2-9-8- نظریه انگیزشی ……………………………………………………………………………………………. 51
2-9-9- نظریه یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری…………………………………………………….. 52
2-9-9-1- بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………….. 54
2-9-9-2- قصد بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………….. 55
2-9-9-3- در نظر داشتن بهره گیری………………………………………………………………………………………. 55
2-9-9-4- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………. 56
2-9-9-5- انتظار اجرا……………………………………………………………………………………………….. 56
2-9-9-6- انتظار کوشش…………………………………………………………………………………………….. 57
2-9-9-7- اثرات اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. 57
2-9-9-8-  شرایط تسهیل گر…………………………………………………………………………………….. 58
2-9-9-9- اضطراب ………………………………………………………………………………………………… 59
بخش دوم : پیشینه پژوهش  
پیشینه پژوهش  
تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………. 61
تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………….. 64
 
فصل سوم : روش اجرایی پژوهش  
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 71
3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 71
3-3- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………….. 72
3-4- روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………. 74
3-5- ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………… 75
عنوان شماره صفحه
3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………. 76
3-6-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………. 76
3-6-1- پایایی………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 78
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش  
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 80
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………. 81
4-3- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………… 87
4-4- مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 96
4-4-1- مدل پایه پژوهش درحالت استاندارد………………………………………………………………….. 96
4-4-2- مدل پایه پژوهش درحالت اعداد معنی داری………………………………………………………. 97
4-4-3- مطالعه شاخص های معنی داری وبرازش مدل…………………………………………………. 98
4-5- آزمون فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………… 101
4-6- مطالعه معادلات ساختاری مدل………………………………………………………………………….. 104
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 106
5-2- توصیف متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………. 106
5-2-1- نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….. 106
5-2-2- نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………. 111
5-3- پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………. 114
5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 116
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 117
 
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………. 119
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 122
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………….. 126
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید