دانلود فایل پژوهش: پایان نامه پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

دانلود پایان نامه

 پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

 رشته

معماری

عنوان

پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

استاد راهنما

حمید سقاپور

 استاد مشاور

دکتر هادی کشمیری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 2

1-2- اظهار مسئله……………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………… 3

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………. 4

1-4-1-اهداف کلی……………………………………………………………………… 4

1-4-2-اهداف کاربردی………………………………………………………………… 5

1-5- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………….. 5

1-6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………….. 5

1-6-1- مقاله ها…………………………………………………………………………. 5

1-6-2- پایان نامه ها……………………………………………………………………. 6

1-6-3- کتابها و مجلات………………………………………………………………… 6

1-7- جنبه نوآوری پژوهش…………………………………………………………………. 7

1-8- اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………….. 7

1-8-1- ریشه واژه پردیس…………………………………………………………….. 8

1-8-2- ریشه واژه بیونیک……………………………………………………………. 8

1-8-3- ریشه واژه ژئوپارک………………………………………………………….. 8

1-9- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………….. 8

1-9-1- نوع روش پژوهش………………………………………………………………. 8

1-9-2- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………….. 9

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………… 9

1-10- معرفی محدوده موردنظر………………………………………………………….. 9

1-11- ساختار فصول…………………………………………………………………….. 12

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………….. 14

2-2- واژه باغ در گذر زمان………………………………………………………………. 14

عنوان                                                                                           صفحه

2-2-1- پردیس و هنری با نام باغ سازی…………………………………………….. 16

2-2-2- پیشینه تاریخی باغ در ایران…………………………………………………. 16

2-2-3- ضرورت وجود آب در پردیس………………………………………………. 17

2-3- مفهوم واژه بیونیک…………………………………………………………………. 20

2-3-1- معماری بیونیک………………………………………………………………. 21

2-3-2- مزایای معماری بیونیک……………………………………………………… 23

2-3-3- صاحب نظران و پیشگامان حوزه بیونیک……………………………………. 23

2-3-3-1- گرگ لین……………………………………………………………….. 23

2-3-3-2- ورنر ویلینسکی………………………………………………………… 24

2-3-3-3- خاویر جی. پیوز و ماریا رزا سرورا………………………………….. 25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-4- طبیعت و ساختارهای بیونیکی پایدار از دید صاحب­نظران………………….. 26

2-4- ژئوپارک…………………………………………………………………………….. 30

2-4-1- ژئوپارک در جهان……………………………………………………………. 31

2-4-2- ژئوپارک در ایران……………………………………………………………. 32

2-4-3- ژئوسایت………………………………………………………………………. 32

2-5- تعاریف گردشگری…………………………………………………………………….. 32

2-5-1- ژئوتوریسم……………………………………………………………………. 33

2-5-1-1- تعاریف ژئوتوریسم…………………………………………………….. 34

2-5-1-2- تاریخچه ژئوتوریسم……………………………………………………. 34

2-5-1-3- ژئوتوریسم زیر مجموعه توسعه پایدار………………………………… 35

2-5-1-4- ژئوتوریسم در ایران…………………………………………………… 35

2-5-1-5- مزیت ژئوتوریسم و ژئوپارک ها در جامعه…………………………… 36

2-5-1-6- عوامل تهدیدکننده ژئوتوریسم و ژئوپارک ها………………………….. 38

2-5-1-7- اکوتوریسم……………………………………………………………… 38

2-5-1-8- تعاریف اکوتوریسم…………………………………………………….. 39

2-5-1-9- تاریخچه اکوتوریسم……………………………………………………. 39

2-5-1-10- گونه های اکوتوریسم…………………………………………………. 40

2-5-1-11- رشد صنعت اکوتوریسم………………………………………………. 40

2-5-1-12- صنعت اکوتوریسم ایران…………………………………………….. 40

2-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………. 41

عنوان                                                                                    صفحه

 فصل سوم: تجارب ایران و سایر کشور های جهان

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………… 43

3-2- نمونه های موردی مراکز زیست دریایی…………………………………………… 43

3-2-1- مرکز علمی کویت  “The Scientific Center”………………………… 44

3-2-2- آکواریوم Silverton Las Vegas””……………………………………… 45

3-2-3- مرکز “Sea life” آلاسکا…………………………………………………… 46

3-2-4- آکواریوم “Genoa”………………………………………………………… 48

3-2-5- موزه “wonders of wild life”…………………………………………. 48

3-2-6-  آکواریوم “New England”……………………………………………… 49

3-2-7- آکواریوم لیسبون پرتغال…………………………………………………….. 50

3-2-8- نمونه های خارجی دیگر……………………………………………………. 51

3-2-8-1- دنیای اقیانوسی گوانگ جو……………………………………………… 52

3-2-8-2- پارک طبیعت کوالاسلانگر……………………………………………… 53

3-3- نمونه های داخلی…………………………………………………………………… 54

3-3-1- آکواریوم کیش………………………………………………………………… 54

3-3-2- پارک طبیعت پردیسان……………………………………………………….. 55

3-4-  نمونه های موردی ساختمان بیونیک………………………………………………. 56

3-4-1- ساختمان سنجاقک…………………………………………………………….. 56

3-4-2- ساختمان ضد دود……………………………………………………………… 58

3-4-3- زنتروم پل کلی………………………………………………………………… 60

3-5-  تحلیل سه نمونه ی موردی………………………………………………………… 60

3-5-1-  تحلیل مرکز علمی کویت……………………………………………………. 61

3-5-2-  تحلیل آکواریوم لیسبون پرتغال……………………………………………… 63

3-5-3-  تحلیل نمونه بیونیکی: استادیوم المپیک بیجینگ پکن………………………. 66

3-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 68

فصل چهارم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 70

4-2- مطالعه و شناخت بستر طرح………………………………………………………. 70

4-2-1- آشنایی با خلیج فارس…………………………………………………………. 70

عنوان                                                                                         صفحه

 4-2-2- مشخصات جغرافیایی جزیره قشم…………………………………………….. 71

4-2-3- مشخصات جغرافیای سیاسی جزیره………………………………………….. 72

4-2-4- مشخصات جغرافیای دریایی جزیره………………………………………….. 72

4-2-4-1- سواحل………………………………………………………………….. 72

4-2-4-2- آکواریوم طبیعى قشم……………………………………………………. 74

4-2-4-3- مرجان ها……………………………………………………………….. 74

4-2-4-4- کرکوسه ها……………………………………………………………… 75

4-2-4-5- دولفین ها……………………………………………………………….. 75

4-2-4-6- لاک پشت ها……………………………………………………………. 75

4-2-4-7- ماهی های زینتى آب هاى اطراف قشم…………………………………. 76

4-2-5- مشخصات جغرافیای طبیعی جزیره………………………………………….. 77

4-2-5-1- آب وهوا و چشمه های جزیره………………………………………….. 77

4-2-5-2- دماى متوسط سالیانه……………………………………………………. 77

4-2-5-3- درجه حرارت آب دریا………………………………………………….. 78

4-2-5-4- میزان شورى آب دریا………………………………………………….. 78

4-2-5-5- میزان بارندگی………………………………………………………….. 78

4-2-5-6- میزان عمق آبهای اطراف جزیره………………………………………. 79

4-2-5-7- بادهای قشم……………………………………………………………… 79

4-2-5-8- چشمه‌هاى جزیره قشم…………………………………………………… 82

4-2-5-9- حیات جانوری جزیره…………………………………………………… 82

4-2-5-10- پرندگان قشم…………………………………………………………… 83

4-2-5-11- پوشش گیاهی قشم…………………………………………………….. 83

4-2-6- مشخصات جغرافیای زمینی…………………………………………………. 84

4-2-6-1- زمین شناسی جزیره قشم………………………………………………… 84

4-2-6-2- پستى و بلندى‌ها…………………………………………………………. 84

4-2-6-3- ژئوپارک جزیره قشم……………………………………………………. 84

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-7- مشخصات جغرافیای انسانی…………………………………………………. 88

4-2-8- مشخصات جغرافیای تاریخی………………………………………………… 88

4-2-8-1- وجه تسمیه قشم…………………………………………………………. 88

4-2-8-2- تاریخ قشم……………………………………………………………….. 88

عنوان                                                                            صفحه

 4-2-8-3- آثار تاریخی قشم………………………………………………………… 89

4-2-8-4- معماری سنتی قشم……………………………………………………… 92

4-2-9- قشم و جزایر پیرامونی……………………………………………………….. 94

4-2-9-1- جزیره هنگام……………………………………………………………. 94

4-2-9-2- جزیره لارک……………………………………………………………. 94

4-2-9-3- جزیره هرمز……………………………………………………………. 94

4-2-9-4- جزیره ناز………………………………………………………………. 95

4-3- مکان یابی و تحلیل سایت انتخابی…………………………………… 95

4-3-1- عوامل اثرگذار در مکان یابی پروژه…………………………………………. 95

4-3-2- مراحل مکان یابی و انتخاب سایت پروژه……………………………………. 96

4-3-3- تحلیل از طریق روش (AHP)………………………………………………. 99

4-3-4- تحلیل نهایی محدوده مورد نظر………………………………………………. 100

4-3-5- جایگاه سایت مورد نظر در محدوده ژئوپارک……………………………… 101

4-4- نتیجه گیری………………………………………………………………………… 102

فصل پنجم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………….. 104

5-2- برنامه فیزیکی پردیس دریایی…………………………………………………….. 104

5-2-1- زون اکولوژی……………………………………………………………….. 105

5-2-2- زون بیولوژی………………………………………………………………… 106

5-2-3-زون ژئولوژی………………………………………………………………… 106

5-3- اصول کلی پروژه پردیس دریایی………………………………………………….. 107

5-3-1- بخش دریایی…………………………………………………………………. 107

5-3-2- بخش خشکی…………………………………………………………………. 107

5-4- معیارهای مورد نظر در طراحی پردیس دریایی………………………………….. 107

5-4-1- بهره گیری از پتانسیل سیالیت آب در طرح کلی بنای پردیس…………………… 108

5-4-2- دسترسی مناسب به بخش ساحلی……………………………………………. 109

5-4-3- هندسه پلانی مجموعه……………………………………………………….. 109

5-4-4- حیطه بندی فضاها…………………………………………………………… 109

5-4-5- سلسله مراتب فضاها و وجود سیالیت فضایی……………………………….. 109

عنوان                                                                                     صفحه

 5-4-6- بهره گیری از فرم غالب، منطبق با ایده طراحی………………………………… 110

5-5- اصول کلی طراحی بیونیک……………………………………………………….. 110

5-5-1- فرم و بیونیک……………………………………………………………….. 111

5-5-2- سازه و بیونیک………………………………………………………………. 112

5-5-3-بیونیک و مصالح…………………………………………………………….. 113

5-5-4- بیونیک و پوشش…………………………………………………………….. 114

5-6- رویکرد بیونیکی در طرح بنای پردیس…………………………………………… 115

5-6-1- سازه………………………………………………………………………….. 115

5-6-2- تأسیسات……………………………………………………………………… 116

5-6-3- مصالح و پوشش…………………………………………………………….. 116

5-7- نتیجه گیری………………………………………………………………………… 117

فهرست منابع…………………………………………………………………… 118

چکیده

پردیس دریایی در منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر معماری بیونیک

با نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی جان را خواهیم دید. زیرا که معماری با الهام از طبیعت کوشش در پایدار کردن خود داشته و به گونه های مختلف نمود خود را نشان داده می باشد که از آن جمله می توان به تقلید فرمی موجودات زنده و یا بهره گیری از نحوه همزیستی موجودات با طبیعت تصریح نمود. از طرفی بشر با مطالعه طبیعت، تصویری بهتر از حقایق هستی و راه حل هایی برای رفع نیازها و ادامه حیاتش بدست می آورد و به علاوه طبیعت به عنوان منبعی بسیار غنی برای الهام بخشی اوست زیرا که اشکال طبیعی ذاتأ کارآمدند و طرح های کارکردی در طبیعت از نظر زیبایی شناسی نیز خوشایند و مطلوبند.

قرار گرفتن طرح در طبیعت بکر و ارتباط دادن آن به اشکال و قوانین زنده طبیعی می تواند به طراح کمک کند تا طرح هایی خلاقانه و دارای کیفیت زیبایی شناسانه که آسیب کمتری به طبیعت می رساند، ایجاد نماید. با در نظر داشتن مطالب یاد شده لزوم شناخت کلیه مباحث زیستی و بخصوص رویکرد بیونیکی پژوهش حاضرآشکار می گردد.

 روندی که در تدوین این رساله پیش گرفته شده می باشد بدین ترتیب می باشد:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید