متن کامل: پایان نامه پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

دانلود پایان نامه

پایان­نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی   گرایش بازاریابی

عنوان

پیش بینی واردات برنج با روش­های ARIMA و هالت وینترز

استاد راهنما

دکتر مسعود عموپور

زمستان 92

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………….. 1

مقدمه…………………………………….. 2

فصل اول (کلیات یاطرح پژوهش)

1-1- مقدمه………………………………… 4

1-2- اظهار مساله (تعریف موضوع پژوهش)………….. 4

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش…………………….. 5

1-4- هدفهای پژوهش………………………….. 6

1-4- سوال­های پژوهش…………………………. 6

1-5- فرضیه های پژوهش……………………….. 7

1-6- کاربردهای متصور از پژوهش……………….. 7

1-7- روش پژوهش…………………………….. 7

1-8- قلمرومکانی پژوهش………………………. 7

1-9- قلمروزمانی پژوهش………………………. 7

1-10-قلمروموضوعی پژوهش……………………… 8

1-11- ابزارهای گردآوری دادهها……………….. 8

1-12- روش تحلیل دادهها……………………… 8

1-13- توضیح واژه هاواصطلاحات بکاررفته…………… 8

فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)

2-1   مقدمه………………………………. 10

2-2   پیش بینی واردات برنج………………….. 10

2-3   مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی………… 13

2-4   خصوصیات یک مدل خوب……………………. 13

2-5   اشکال تبعی مدل های رگرسیونی……………. 14

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6   ماهیت تحلیل رگرسیونی………………….. 16

2-7   ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی………. 16

2-8   روش شناسی رگرسیونی……………………. 17

2-9   اقتصادسنجی سری های زمانی……………… 17

2-9-1  فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)………….. 18

2-9-2  آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن). 18

2-10  معادلات همزمان………………………… 21

2-11  پیش بینی…………………………….. 21

2-11-1  روش های پیش بینی رگرسیونی………….. 22

2-11-2  روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. 24

2-12   ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب  بهترین مدل…………………………………………. 29

2-13 آزمون والد ولفویتز…………………….. 30

2-14 پیشینه پژوهش………………………….. 31

2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… 36

فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

3-1 مقدمه………………………………… 39

3-2 روش پژوهش……………………………… 39

3-3 ابزارهای گردآوری داده­ها…………………. 40

3-4 روش تحلیل داده­ها……………………….. 40

3 -5 انواع روشهای پیش بینی………………….. 40

3-6 روشهای کمی پیش بینی…………………….. 41

3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز……………… 42

3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42

3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 45

3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. 46

3-9 روش تحلیل دادهها……………………….. 46

3-10 مطالعه نمودارارزش واردات برنج……………. 46

فصل چهارم (یافته های پژوهش)

4-1 مقدمه…………………………………. 50

4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 50

4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… 52

4-5 تخمین مدلهای پیشبینی……………………. 53

4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… 54

4-7 پیش بینی……………………………… 55

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

5-1 مقدمه………………………………… 57

5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… 57

5-2-1 تفسیرفرضیه اول…………………….. 57

5-2-2 تفسیرفرضیه دوم…………………….. 58

5-2-3 تفسیرفرضیه سوم…………………….. 59

5-3 جمع بندی نتایج…………………………. 60

5-4 پیشنهادها…………………………….. 60

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. 60

5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… 60

منابع…………………………………….. 62

پیوست…………………………………….. 6

فهرست جدولها

جدول 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………….. 47

جدول 4-1 نتایج آزمون والدولفویتز…………….. 50

جدول 4-2 مطالعه ایستایی سری واردات برنج……….. 51

جدول 4-3 انتخاب مدل ARIMA  برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. 52

جدول 4-4 پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. 53

جدول 4-5  معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… 54

جدول 4-6  پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… 55

جدول 5-1 پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب 59

جدول 5-2 مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 5

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………… 47

نمودار 4-1 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. 53

نمودار 4-2 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54

فهرست شکلها

شکل 3-1 انواع روشهای پیش بینی…………………. 41

شکل 3-2 فرآیندپژوهش………………………… 4

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید