فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

عنوان :

مطالعه و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول : چهارجوب پژوهش:

(پروپزال) 1 -1- اظهار مسئله:

بافت هاي تاریخی و قدیمی شهرهاي کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازي کالبدي و توانمندسازي عملکردي آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداري مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدي و عملکردي می گردند. شناسایی وضعیت کالبدي و عملکردي این بافتها به مقصود برنامه ریزي و مدیریت، حفظ و نگهداري آنها از اقدامات اولیه و مهمی می باشد که بایستی صورت پذیرد. فرسودگی بافت ها و عدم عمران خودجوش مردم باعث متروك شدن این سرمایه هاي تاریخی و فرهنگی شده، و نیز انهدام ساختار اقتصادي گذشته و مشاغل قدیمی که روزي مایه حیات شهري بودند و عدم کارایی کالبدي بافت ها در زندگی امروزه ساکنین این بافت ها و نبود سرانه هاي خدماتی مناسب زندگی مانند مسائل قابل بحث و تعامل می باشد. شهر موجودي می باشد زنده و فعال که با نبض زندگی و نیازهاي روزمره مردم در تپش می باشد. پس وقتی فکر بهره گیری فعال و امروزي از بافتها و ساختمانهاي قدیمی در شهرها مطرح میگردد، این بافتها و بناها نیز بایستی مطابق با زمان براي پاسخگویی به نیازهاي جدید تجهیز و آماده گردند و با مقتضیات زندگی امروز تطابق یابند. نوسازي بافت قدیمی کاري جند بخشی و میان بخشی، از این رو نیازمند مطالعات گوناگون در زمینه تاریخ بافت شهري، سیستم ساختمانی بناهاي قدیمی و نحوه بازسازي و رفع معضلات آنها، شناخت الگوي معماري موجود در بافت تاریخی، شناخت عناصر معماري و ساختمانی در بناهاي قدیمی دورههاي مختلف، مطالعات اقتصادي و حقوقی در خصوص نحوه جلب سرمایهگذاري و حصول بازدهی اقتصادي و … می باشد. همچنان که شکلگیري و رونق و سپس فرسودگی و بیاعتبار شدن بافتهاي شهري امري تدریجی می باشد، نوسازي و بازسازي بافت قدیمی نیز کاري تدریجی و جزء به جزء خواهد بود. با همین قیاس سرمایهگذاري در این بافتها نیز فرایندي تدریجی و مستمر و نیازمند زمان می باشد. این فرایند سرمایه گذاري تدریجی نه تنها بایستی بافتها و ساختمانهاي فرسوده را نوسازي و بازسازي کند، بلکه بایستی مردم شهر و به ویژه ساکنان بافتهاي قدیمی را نسبت به سرنوشت آینده این بخش از شهر آگاه، حساس و علاقمند سازد. این کار میسر نمیشود مگر با روي آوردن به سهیم کردن و مشارکت فعال و گسترده مردم در طرحهاي بازسازي و نوسازي شهري. 1 -2-اهداف پژوهش: 1- حفظ سیماي شهر هاي قدیمی به لحاظ بافت و قدمت با در نظر گرفتن برنامه ریزي صحیح و کارآمد. 2- در نظر داشتن بافت هاي فرسوده براي حفظ و حراست از بافت- هاي تاریخی و سنتی ( جلوگیري از مرگ بافت هاي تاریخی). 3- حفاظت از هویت بومی و محیطی و بهره گیری از توان هاي بافت ها در برنامه ریزي و طراحی شهري. 1 -3- ضرورت و اهمیت پژوهش: در دوره تحولات جدید شهرنشینی و معضلات ناشی از آنها، مراکز و بافت هاي تاریخی شهرها بیش از سایر نقاط شهري در معرض تأثیرات نامطلوب توسعه شهري قرار گرفته اند؛ چنانکه پیامدهاي این موضوع را در سیماي شهرهاي تاریخی دنیا و بویژه شهرهاي تاریخی ایران، به روشنی می توان دید؛ تا آنجا که لزوم احیاي ارزشهاي بافت هاي تاریخی در مسیر تحولات جدید، ناگزیر می نماید. کهنگی و قدمت بافت هاي یاد شده از یک سو و بهره کشی شدید و بی علاقگی ساکنان و مالکان به نوسازي منطقه از سوي دیگر، به فرسودگی و فساد کالبدي، کاهش ارزشهاي محله اي، افول کیفیت هاي فرهنگی، بصري، اجتماعی، اقتصادي و …، و حتی ویرانی بسیاري از بافت ها، تجهیزات و تأسیسات موجود در این بخش از شهرها انجامیده می باشد که در صورت عدم جلوگیري از آن، به مرگ و انهدام بافتهاي یاد شده منجر خواهد گردید. به علاوه، وجود این پدیده، فساد کالبدي را به بافت هاي مجاور نیز تسري خواهد داد. بافت هاي تاریخی و سنتی شهرها که می توانند به عنوان توجیه افتخارات گذشته، احراز هویت بومی و مردمی، ارضاي احساسات خاطره برانگیز، حفاظت از افتخارات غیرقابل تکرار و …، مورد توجه قرار گیرند، به مکانهاي فرسوده اي تبدیل شده اند که افت زندگی اجتماعی، متروك و نیمه متروك شدن بناها، وجود مسکن نامناسب و ناایمن، نامتناسب بودن شبکه هاي دسترسی، کمبود یا فقدان تأسیسات و تجهیزات شهري و در مجموع، تنزل کالبدي، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و …، به وضوح نظاره می گردند.

تعداد صفحه :99

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید