فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی : بررسي رضايت مندي كارشناسان شركت توانير از مسيرپيشرفت شغلي

دانلود پایان نامه

با عنوان :  بررسي رضايت مندي  كارشناسان شركت توانير از مسير پيشرفت شغلي 

و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موسسه مطالعات و آموزش مدیریت 

وابسته به وزارت نیرو

پايان نامه :

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت توسعه منابع انساني

موضوع :

بررسي رضايت مندي  كارشناسان (بخش شغلي 30000) شركت توانير از مسيرپيشرفت شغلي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

مقدمـه

دانشمندان‌مديريت درمورد سازمان تعاريف متعددي اما با مفهومي تقريباً شبيه به هم ارائه كرده‌اند. همين كه چند نفر براي دست يافتن به هدفي مشترك باهم كاري را انجام دهند، شكلي ازسازمان به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر دراين نوع كارهاي گروهي وظايف بايد بين افراد تقسيم گردد وكارشان متناسب گردد وبين آنان ارتباط منطقي برقرارشود. درغيراينصورت دوباره كاري وتعقيب هدفهاي انفرادي رسيدن به هدفهاي مشترك را دشوار مي‌كند. تقسيم كار، متناسب‌کردن مساعي افراد واستقرار ارتباطات مناسب درجهت نيل به هدفها، مهمترين فرآيند سازمان راتشكيل مي دهد وبه محض پديدآمدن فرآيند مزبور مي‌توان ادعا كرد كه تشكيلات به وجود آمده می باشد. بنابراين وقتي ازسازمان صحبت مي گردد، مقصود هم فرآيند سازمان می باشد وهم ساختار آن. به عبارت ديگر هرسازمان فرآيند وساختار مشخصي دارد.

تصریح به همه تعاريف سازمان ازحوصله اين بحث خارج می باشد ولذا فقط به ذكر چند نمونه از اين تعاريف اكتفا مي گردد :

سازمان عبارت می باشد از دستـه بنـدي وگروه بنـدي افراد درقالبهاي نظام يافتـه به گونـه اي كه مساعي متناسب شده آنها دريك محيط متغير به صورت وسيله اي براي نيل به هدفهاي سازماني درآيد1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برمبناي تعريف ديگر، سازمان عبارت می باشد ازفرآيندي نظام يافته از روابط متقابل افراد براي دست يافتن به هدفهاي معين2.

مي بينيم كه تعريف اخير از 5 عنصر تشكيل شده می باشد :

  • سازمان هميشه از افراد تشكيل مي گردد.
  • اين افراد به طريقي با يكديگر ارتباط دارند. به عبارت ديگر بين آنها روابط متقابل مستقر می باشد.
  • اين روابط متقابل را مي توان نظام بخشيد.
  • كليه‌افراد درسازمان داراي‌هدفهاي‌مشخص هستندوبعضي ازاين هدفها درعملكردآنها اثرمي‌گذارد. هرفرد انتظار دارد كه ازطريق همكاري درسازمان به هدفهاي شخصي خود نيز نائل گردد.
  • اين روابط متقابل‌همچنين نيل به هدفهاي‌مشترك‌سازماني را كه ممكن می باشد باهدفهاي شخصي كاركنان‌متفاوت باشد، ميسرمي‌كند. به عبارت ديگراعضاي سازمانها براي دست‌يافتن به هدفهاي فردي، حصول هدفهاي مشترك سازماني را دنبال مي‌كنند.

بادقيق‌شدن درتعريف اخير ملاحظه مي‌گردد كه روي موضوع « روابط متقابل » بين افراد تأكيدخاص شده می باشد، به اين معني كه سازمان‌چيزي غیر از روابط متقابل بين افراد نيست وساختارسازماني اين روابط متقابل را كه شامل تعيين نقشها، روابط بين افراد، فعاليتها، سلسله مراتب هدفها وساير ويژگيهاي سازمان می باشد منعكس مي نمايد.

در واقع بقاء عملكرد وتوسعه هرسازمان به وجود وكاربرد نيروهاي انساني كاردان وكارآمدش بستگي دارد، لذا يكي از تكاليف اوليـه هرسازمـان جذب، نگهداري، بهسازي وكاربرد بهترين افراد ممكن براي انجام مشاغل گونـاگون درسطوح مختلف سازمـاني مي بـاشد. انجام اين تكليف برعهده مديريت منـابع انساني سازمان مي باشد.

جديدترين نظريه دربـاره اداره انسـاني در دهـه 1980 تحت عنـوان مديريت منابع انساني واداره كاركنان مطرح‌شده می باشد. براساس اين ديدگاه مديريت منابع انساني واداره كاركنان عبارت می باشد ازشناسايي اهميت نيروي كار سـازمـان به عنـوان يك عنصر حياتي دركسب اهداف سازماني واستفاده چندگانه درفعاليتها و كاركردهاي منابع انساني به گونه اي كه به گونه مؤثر ومنصفانه اي منافع فردي كاركنان، سازمان وجامعه را تضمين نمايد3.

باتوجه به تعريف فوق مي توان سه هدف زير را مبناي كار سيستم مديريت منابع انساني قرارداد4.

  • تأمين نيروي انساني لازم باحداقل هزينه.
  • تأمين هدفهاي كاركنان ورفع احتياجات مادي ومعنوي وجلب رضايت آنها.
  • تأمين هدفهاي اجتماعي باتوجه به مسائل و رويدادهاي محيط اجتماعي سازمان وپاسخ گويي به موقع به اين مشكلات ومسائل مربوط به آن.

به مقصود رسيدن به هدفهاي فوق‌الذكر وظايف خاصي بايـد انجـام گيـرد. مجموعه وظايفي راكه بايد در سيستم مديريت‌نيروي انساني هرسازمان به مرحله اقدام درآيندمي‌توان به دودسته‌كلي تحت‌عنوان وظايف مديريت (طرح ريزي، سازماندهي، هدايت، برقراري ارتباط ، كنترل وارزيابي عملكرد) و وظايف اجرايي (عمليات استخدامي، آموزش وبهسازي، نگهداري نيروي انساني وكاربرد) تقسيم نمود5.

مهمترين وظيفه مدير پرسنل، طرح ريزي وبرنامه ريزي نيروي انساني می باشد.

برنامه ريزي نيروي انساني در دومرحله صورت مي گيرد :

  • برآورد وتعيين احتياجات
  • پيش بيني روشهاي تأمين احتياجات

بعد ازبرآورد منابع انساني موردنياز بايد به پيش بيني وبرنامه ريزي براي تأمين احتياجات سازمان پرداخت. براي تأمين منابع انساني موردنياز مي توان به كارمنديابي در داخل يا خارج سازمان اقدام نمود. درتأمين احتياجات نيروي انساني ازطريق پرسنل موجود وبرنامه‌ريزي براي جابه‌جايي منظم ومؤثركاركنان، موضوع برنامه‌ريزي دوران خدمت يا برنامه ريزي مسير پيشرفت شغلي مطرح مي‌گردد. بدين معني كه « چگونه كاركنان واجد شرايط درسازمان راشناخته، آموزش داده وآماده ساخت تا بتوانند نيازهاي سازمان را تأمين نمايند وپستهاي خالي را پركنند » طي برنامه آموزش وتوسعه كوشش مي گردد تا براي شركت كنندگان آگاهي علمي وتجربه عملي در زمينه هاي موردنظر ايجاد گردد، بينش وتفكر آنان نسبت به شغل وسازمان وسعت يابد، واعتماد به نفس وحس مسئوليت پذيري درآنان تقويت گردد تا نهايتاً براي تصدي مشاغل بالاتر از درون سازمان، ضمن رفع نيازهاي پرسنلي دركاركنان اين احساس را به وجودمي آورد كه براي آنان آينده بهتري ازنظر شغلي هست ونتيجتاً انگيزه بيشتري را نسبت به كار ايجاد مي كند6.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دراين پـايـان نامه کوشش مي گردد كه مشكلات برنامه ريزي مسير پيشرفت شغلي در ارتباط با ميـزان رضايتمندي ازكار درشركت توانير مورد بررسي قرارگيرد. براي بررسي علمي مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت از روش علمي تحقيق پيروي شده می باشد. بدين ترتيب فصل اول پايان نامه به ارائه طرح تحقيق اختصاص يافته می باشد. دراين فصل تعريف موضوع تحقيق، اهميت تحقيق، علت انتخاب موضوع، انگيزه وهدف تحقيق، مسأله تحقيق، مروري مختصر برمطالعات گذشته، فرضيه ها، قلمرو زماني ومكاني، روش تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات، محدوديتها ومشكلات تحقيق وتعريف واژه ها واصطلاحات ارائه گرديده می باشد. درفصل دوم به بررسي فرضيه ها ازديدگاه تئوري پرداخته شده می باشد.

درفصل مزبوركلياتي در ارتباط با مسيرپيشرفت شغلي (برنامه ريزي دوران خدمت) و برنامه‌ريزي دوران خدمت از ديدگاه سازماني وفردي وهمچنين ارتباط برنامه ريزي دوران خدمت وميزان رضايت ازكار مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

در ادامه درفصل سوم روش تحقيق يا به عبارتي به بيان شيوه انجام بررسي وتحقيق پرداخته شده می باشد و درفصل چهارم تجزيه وتحليل داده ها و ارتباط آنان با فرضيه هـا مـورد بـررسي قرار مي‌گيرد و درفصل پنجم به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها پرداخته مي گردد.

چكيده :

موضـوع اين پـايـان نامه بررسي رضايت مندي كارشناسان بخش شغلي سي هزار شركت توانير از مسير پيشرفت شغلي وارائه راهكارهايي جهت بهبود آن مي باشد. برنامه ريزي دوران خدمت كه زيرمجموعه‌اي از برنامه ريزي منابع انساني مي باشد، آثار ونتايج خوبي براي فرد وسازمان به همراه دارد.

زيرا فرد وسازمان در فرآيندي كه براي انجام اين نوع برنامه ريزي طي مي گردد از لحاظ اهداف شغلي كوتاه مدت وبلند مدت آينده متناسب مي شوند و درانجام اقداماتي كه نتيجه آن كسب شرايط احراز لازم براي انتصاب در هر هدف شغلي مي باشد به توافق مي رسند.

بنـابراين انگيـزه و اميـد كاركنان افزايش يافته ومديريت سازمان براي پركردن پستهاي خالي موردنياز با مشكلات كمتري روبرو مي گردد. دراين پايان نامه آغاز اصول ومباني نظري برنامه ريزي دوران خدمت تبيين وسپس سعي مي گردد به روش علمي مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت كارشناسان بخش شغلي 30000 درشركت توانير مورد شناسايي وبررسي قرار گيرد تا با رفع آن مشكلات، زمينه لازم براي اجراي اين برنامه ريزي در شركت مذكور آماده گردد.

تعداد صفحه :162

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید