پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: درباره نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تصمیم گیرانه ارتباط معکوسی با تمام ویژگی های شغلی به غیر از بازخورد شغل از سوی دیگران نشان داد و با کانون کنترل همبستگی مستقیم داشت.

محمودي و همكاران(1386)در تحقيقي تحت عنوان(بررسي عوامل انگيزش شغلي پرستاران بخش هاي ويژه)به اين نتايج رسيدند كه در بين عوامل دروني ماهيت كار(52%)با اهميت ترين عامل و مسؤوليت (34%)كم اهميت ترين عامل مي باشد، در بين عوامل بيروني سرپرستي و نظارت (51%)با اهميت ترين عامل و حقوق و دستمزد (29%)كم اهميت ترين عامل مي باشد، نتايج نشان مي دهد كه عوامل دروني اهميت بيشتري در ايجاد انگيزش شغلي نسبت به عوامل بيروني دارد.

لطفعلي زاده و محمدي(1387) در تحقيقی به بررسي ارتباط بين ماهيت شغل و ميزان عملكرد كاركنان كارخانه ي ذوب آهن اصفهان پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد كه : 1) بين ارزش كار و ميزان عملكرد ارتباط معنادار و مثبت (در سطح 0/05) بوده و حاكي از آن می باشد كه هرچه ارزش كار در بين مديران سازمان بالاتر باشد انگيزه آنان براي ميزان عملكرد بيشتر خواهد بود. ٢) بين خود استقلالي و ميزان عملكرد در بين سرپرستان ارتباط معنادار ومثبت (در سطح 05/0) وجود داشته و هرچه قدر سرپرستان در انجام وظايف از آزادي اقدام برخوردار بودند ميزان عملكردشان نمود بيشتري پيدا مي كرد. ٣) بين بازخورد و ميزان عملكرد در بين سرپرستان ارتباط معنادارو مثبت (در سطح 05/0) بوده و هرچه قدر سرپرستان از نحوه ي فعاليت خود بازخورد دريافت مي كردند، با انگيزه تر و جهت دارترتلاش مي نمايند. ۴) بين فرصت هاي شغلي و ميزان عملكرد سرپرستان ارتباط معنادار و مثبت (در سطح 05/0) بوده و فرصت هاي شغلي متناسب با توان و تخصص افراد ميزان عملكرد آنان

تأثیر واسطه ای انگیزش شغلی در ارتباط بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی92

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.