دانلود: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش تولید و عملیات

عنوان :

مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

مطالعه موردی : دانشگاه کردستان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم نوینی می باشد که امروزه در مطالعه هاي اجتماعی و اقتصادي جوامع مدرن
مطرح گردیده می باشد. سرمایه اجتماعی در واقع اثر اقتصادي مجموعهاي از روابط میان عوامل اجتماعی می باشد که
انجام کارهاي گروهی را تسهیل می ‌کند و موجب افزایش بهرهوري میشود. از کارکردهاي مهم سرمایه
اجتماعی میتوان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل بعضی از مناسبات رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب،
مقررات دیوان سالارانه)، رضایت شغلی، بهبود کارایی، سرعت تبادل اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد
تصریح نمود. پژوهش حاضر به مقصود شناسایی سطح سرمایه اجتماعی با تاکید برعنصراعتماد اجتماعی، و
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان در حوزه جامعه آماري دانشگاه کردستان انجام شده
می باشد.
تعداد 105نمونه از میان کارکنان واعضاي هیئت علمی جامعه آماري مورد مطالعه انتخاب وازطریق
پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوري گردید وداده ها بااستفاده از روشهاي آماري شامل تحلیل همبستگی،
تحلیل واریانس یک طرفه، و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
مطالعه تحلیل واریانس سطح سرمایه اجتماعی با مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان شامل جنس،
سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، نوع شغل و نوع استخدام نشان داد که سن وسطح تحصیلات ارتباط معنی
دار با سطح سرمایه اجتماعی در جامعه آماري مورد مطالعه دارند. همچنین بین میزان رضایت شغلی کارکنان
وسن، نوع شغل، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و وضعیت استخدامی آنهارابطه معنی داري وجودداشت.
تحلیل همبستگی میان سطح سرمایه اجتماعی ورضایت شغلی نشان داد که میان این دو متغیر
همبستگی معنی دار وجوددارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتیجه مطالعه تحلیل رگرسیون رضایت شغلی با متغیرهاي سرمایه اجتماعی (شامل اعتماد به خود،
اعتماد به خانواده، اعتماد به دوستان وهمکاران، اعتماد به نهادهاي رسمی واعتماد به نهادهاي غیر رسمی) نیز
نشان داد که از این میان تنها اعتماد به دوستان وهمکاران واعتماد به نهادهاي رسمی تأثیر مثبت و معنیدار
بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه کردستان داشته می باشد.

مقدمه:
سرمایه اجتماعی به نسبت، مفهوم جدیدي می باشد. که به تازگی وارد ادبیات علوم اقتصادي شده و توانسته
می باشد در مدت زمان کوتاهی جایگاه مناسبی در مباحث توسعه پیدا نموده و سهم بسزایی در تبیین مسائل
توسعه کسب نماید. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در رساله ها و مقاله هاي دانشگاهی
با کارهاي افرادي زیرا جیمز کلمن، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاماو نیز پیربوردیو افزایش پیدا نمود. سرمایه
اجتماعی بر خلاف سرمایه مادي قابلیت انتقال ندارد و عبارتست از: روابط دو جانبه، تعامل ها و شبکه هایی
می باشد که در میان گروه هاي انسانی پدیدار می گردد.
از کارکردهاي اقتصادي سرمایه اجتماعی می توان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل بعضی از مناسبات
رسمی (نظیر قراردادها، سلسله مراتب، مقررات دیوان سالارانه و امثال آنها)، بهبود کارایی، سرعت تبادل
اطلاعات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد تصریح نمود. در واقع اصلی ترین کارکرد اقتصادي سرمایه اجتماعی
تسهیل هر گونه مبادله به ویژه مبادله هاي اقتصادي می باشد و همین ویژگی می باشد که منجر به کاهش هزینه
مبادله در اقتصاد می گردد (مرجایی،1383).
بر خلاف کشورهاي توسعه یافته ،سرمایه انسانی وبه ویژه سرمایه اجتماعی در کشورهاي جهان سوم هنوز
مورد توجه قرار نگرفته می باشد.این امر در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مانند ایران مبهم باقی مانده
می باشد. از آنجا که در ایران مطالعه زیادي در این خصوص صورت نگرفته،نیاز به مطالعه در این خصوص بیشتر
احساس می گردد.

تعداد صفحه :175

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید