فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

گرایش مالی 

عنوان :

مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان

مطالعه موردي ادارات آموزش و پرورش استان کردستان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته اي می باشد که در سال هاي اخیر به گونه روز افزونـی مـورد توجـه صـاحب

نظران حوزه هاي مختلف علوم، به ویژه حوزه مدیریت و اقتصاد قرار گرفتـه اسـت. در ایـن میـان نیـز سـازمان

هایی مانند سازمان آموزش و پرورش می تواند از طریق ایجاد، تقویت و گسترش این سـرمایه هـاي نـاملموس

اما ارزشمند، اثربخشی و کارایی خود را بهبود بخشند.از این رو، هدف از انجام این پـژوهش، بررسـی ارتبـاط

بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان مـی باشـد.روش پـژوهش،

توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان ادارات آموزش و پـرورش اسـتان

کردستان در سال 1389-90 م ی باشد که تعداد آن ها 1108 نفر می باشد. روش نمونـه گیـري تصـادفی طبقـه ،

اي می باشد وبراي انتخاب از بین ادارات آموزش و پرورش اسـتان کـه داراي 16 منطقـه آموزشـی بـود از روش

نمونه گیري خوشه اي بهره گیری گردید کـه حجـم نمونـه 286 نفرمـی باشـد.ابزار گـردآوري داده هـا و اطلاعـات

شامل دو پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري می باشد که اعتبار آن ها با روش آلفاي کرونبـاخ بـه

 ترتیب 0/798 و 0/806تعیین گردید.در این پـژوهش میـزان سـرمایه اجتمـاعی بـا ابعـاد سـه گانـه آن یعنـی بعـد

ساختاري،بعد شناختی و بعد ارتباطی مورد اندازه گیري قرار گرفت و ارتباط هر یـک از ایـن ابعـاد بـا سـرمایه

فکري از طریق ضریب همبستگی پیرسون، براي سـنجش میـزان سـرمایه اجتمـاعی و سـرمایه فکـري از طریـق

 آزمون T تک گروهی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که:

بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان ارتبـاط مثبـت و معنـی

داري هست

بین  بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پـرورش اسـتان کردسـتان ارتبـاط

مثبت و معنی داري هست.

بین  بعد ساختاري سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پرورش استان کردسـتان ارتبـاط

مثبت و معنی داري هست.

بین  بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در سازمان آموزش و پـرورش اسـتان کردسـتان ارتبـاط

مثبت ومعنی داري هست.

تعداد صفحه :189

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید