منبع پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وري نیروي انسانی در شرکتهاي خدمات انرژی

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وري نیروي انسانی در شرکتهاي خدمات انرژی  در استان کردستان 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش تولید و عملیات

عنوان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وري نیروي انسانی در شرکتهاي خدمات انرژی  در استان کردستان 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
با عنایت به اینکه با تاسیس هرسازمان فرهنگ درآن شکل می گیرد و از طرفی فرهنگ سازمانی بـر بهـروري نیـروي
انسانی که از مهمترین منابع هرسازمان می باشد مؤثر می باشد و نیز ارائه خدمات بهتراز طریق نیـروي انـسانی صـورت مـی
پذیرد لذا شناسایی ارتباط بین فرهنگ سازمان ی و بهره وري در شرکتهاي خدمات انرژي در اسـتان کردسـتان مـورد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مطالعه قرار می گیرد . این پژوهش بر حسب هدف کـاربردي و بـر اسـاس شـیوه گـردآوري داده هـا توصـیفی از نـوع
پیمایشی با بهره گیری از پرسشنامه می باشد . در روش پژوهش توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یـا پدیـده هـاي مـورد
مطالعه اس ت و روش پیمایشی به عنوان یکی از زیر بخشهاي روش پژوهش توصیفی بـراي بررسـی توزیـع ویژگیهـاي
جامعه آماري بکار می رود . در این پژوهش نیز محقق بـه توصـیف و بررسـی میـزان بکـارگیري ارتبـاط فرهنـگ
سازمانی بر بهره وري کارکنان در شرکت هاي خدمات انرزي در استان کردستان می پـردازد . بـا توچـه بـه مطالـب
بدست آمده براساس مدل دنیسون و تایید هر چهار فرضیه نظاره گردید که فرهنگ سازمانی و ابعـاد آن از جملـه
عوامل مؤثر بر بهره وري نیروي انسانی در شرکت هاي خدمات انرژي در استان کردستان بوده و بـا توجـه بـه نتـایج
حاصل از این پژوهش می توان پیشنهاداتی را براي ارتقاء بهره وري نیروي انسانی در این شرکت ها ارائه داد.

تعداد صفحه :186

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید