فرمت word : پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل: پایدار سازی ویدئو

دانلود پایان نامه

با عنوان : پایدار سازی ویدئو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق – كنترل

عنوان:

پايدار سازي ويدئو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

در اين تز ، يك روش جديد در پايدارسازي مقاوم ديجيتالي سكانسهاي ويدئو ارائه گردید ه می باشد. اين روش شامل چهار مرحله اساسي زير مي باشد : 1- تخمين حركت تصوير 2- تخمين پارامترهاي حركت دوربين 3- فيلترينگ حركت و جداسازي حركت هاي ناخواسته لرزش از حركت هاي عمدي دوربين 4- جبران حركت هاي ناخواسته در تصوير در قسمت تخمين حركت از روشي بهره گیری گردید ه می باشد كه در آن اولا بردارهاي حركت بدون خطا تخمين زده مي شوند و درمقابل خطا كاملا مقاوم مي باشند ثانيا در تخمين پارامترهاي حركت دوربين براي كاهش خطاي اثر اختلاف عمق در تصوير، بلوك ها از قسمتهاي از تصوير انتخاب مي شوند كه دارايي عمق متوسط و نزديك به هم را دارند بنابراين ميتوان در تخمين پارامترهاي حركت دوربين از يك مدل حركت بين فريمي دوبعدي ساده شده بهره گیری نمود. در قسمت فيلترينگ حركت از يك نوع فيلتر پائين گذري بهره گیری شده می باشد كه در آن شيفت فازي آن صفر مي باشد.

با بهره گیری از اين روش در پايدارسازي تصاوير ويدئو در صورتيكه حركت هاي دوربين شامل حركت هاي انتقالي و چرخشي تواما” با هم باشند و تصاوير شامل اختلاف عمق قابل توجه اي نيز باشد درست اقدام كرده و كارائي لازم در حذف لرزشهاي تصوير را دارد.

مروري بر مطالب فصلها

در فصل اول تصریح خواهيم داشت بر روشهاي كلي پايدارسازي ويدئو و مروري خواهيم نمود بر تاريخچه و روشهاي كه تا كنون در پايدارسازي ويدئو ارائه شده می باشد، اشكالات و محدويت هاي هركدام مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در پايان اصول كلي و مراحل مهم پايدارسازي ويدئو را ارائه خواهيم نمود.

در فصل دوم مدلسازي حركت فريمي را خواهيم داشت و در آن حركت دوربين و اثر آن بر روي تصوير را مدل خواهيم كرد و به يك مدل ساده شده دوبعدي خواه يم رسيد بطوريكه با بهره گیری از اين مدل قادر خواهيم بود ميزان حركت هاي دوربين را در جهت هاي مختلف بر اساس حركت هاي پيكسل هاي متناظر در دو فريم متوالي تصوير را بدست آوريم.

در فصل سوم تخمين حركت بر اساس روشهاي تطبيق بلوكي كه شامل روش هاي جستجوي سريع و جستجوي كامل مي باشد ارائه شده می باشد.

در فصل چهارم تخمين حركت بر اساس روش ساختارهاي هرمي نوضيح داده شده می باشد كه شامل الگوريتم هاي توليد ساختار هرمي و پايدارسازي آنها و همجنين الگوريتم ساختار بين هرمي پايدار مي باشد.

در فصل پنجم تخمين حركت بر اساس رو ش تطبيق بلوكي بر روي تصوير صفحه رمزگري شده بيتي تصریح شده می باشد . كه در آن در مورد تجزيه يك تصوير سياه و سفيد بصورت صفحه تك بيتي و صفحه رمزگري بيتي توضيحاتي داده مي گردد.

در فصل ششم به روشهاي عددي براي محاسبه پارامترهاي حركت دوربين با بهره گیری از مدل حركت بين فريمي تصریح خواهيم نمود.

در فصل هفتم روشهاي كاهش و تشخيص خطا در تخمين بردارهاي حركت ارائه شده می باشد و در اين فصل به موضوعات مهمي از قبيل دلايل ايجاد خطا و فاكتورهاي موثر در كاهش خطا تصریح شده می باشد و همچنين به معيارهاي تصریح خواهيم نمود كه ميتواند در تشخيص خطا بهره گیری گردد.

در فصل هشتم به بحث فيلترينگ حركت و جداسازي حركت هاي ناخواسته از حركت هاي عمدي در دوربين تصریح خواهيم نمود و فيلترهاي مختلفي را مورد بررسي قرار خواهيم داد و نتايج شبيه سازي هاي انجام شده بر روي اين فيلترها مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

در فصل نهم به نتايج مهم اين تحقيق تصریح خواهيم نمود و همچنين پيشنهاداتي را ارائه خواهيم كرد كه ميتواند براي ادامه ي كار مفيد واقع شوند.

مقدمه

در پايدارسازي ويدئو هدف حذف لرزشها ي تصاوير ويدئو مي باشد و براي انجام آن مي بايستي سه مرحله اساسي زير انجام گردد كه بترتيب عبارتند از:

1- تخمين پارامترهاي حركت دوربين 2- فيلترينگ حركت و جداسازي حركت هاي ناخواسته لرزش از حركت هاي خواسته عمدي 3- جبرانسازي حركت هاي تصاوير ويدئو.

مرحله تخمين پارامترهاي حركت دوربين يكي از مراحل مهم پايدارسازي ميباشد كه لازم می باشد كاملا” بدون خطا انجام گردد.

حركت هاي دوربين ميتواند بر اساس ميزان جابجاي نقاط متناظر بين دو فريم متوالي با بهره گیری از يك مدل حركت بين فريمي تخمين زده گردد. براي تعيين پارامترهاي حركت دوربين در هر فريم لازم می باشد چندين نقطه متناطر بين دو فريم پيدا گردد. تعداد نقاط متناظر مورد نياز بستگي به نوع و تعداد مجهولات مدل حركت بين فريمي دارد كه در آن بطور معمول بين 2 تا 3 نقطه متناظر براي حل معادلات آن مورد نياز مي باشد.

با در نظر داشتن اينكه پيدا کردن پيكسل هاي متناظر بين دو فريم متوالي در اقدام غير ممكن ميباشد بنابراين مجبور هستيم از بلوك بجاي پيكسل بهره گیری نمائيم ولي درانتخاب ابعاد بلوك مي بايستي شرطي را رعايت نمائيم كه در آن ابعاد بلوك مجاز هستند تا اندازه اي بزرگ انتخاب شوند كه سرعت و جهت حركت تمام پيكسل هاي آن از يك فريم به فريم بعدي كاملا” يكسان باشند بنابراين با برقراري اين شرط ميتوان حركت بلوك را همانند حركت پيكسل مركز آن دانست.

در پايدارسازي ويدئو يكي از مسائل اساسي و مهم مشكل اختلاف عمق در تصاوير در زمان حركت دوربين مي باشد كه در اين حالت سرعت حركت قسمت هاي از تصوير كه عمق شان كمتر می باشد بيشتر از قسمت هاي از تصوير مي باشد كه عمق شان بيشتر می باشد بنابراين در بهره گیری كردن از اين نواحي بعنوان نقاط متناظر ميتواند خطا زيادي را در تخمين پارامترهاي حركت دوربين به دنبال داشته باشد.

براي تخمين حركت بلوك ها اگر بخواهيم از روش تطبيق بلوكي به همان صورتيكه در فشرده سازي بكاربرده ميشود بهره گیری نمائيم ، خطاي نسبتا” زيادي را خواهيم داشت زيرا اساس روش تطبيق بلوكي بر اساس محتويات تصوير بلوك ها مي باشد كه نتايج جستجو آن ميتواند شامل بلوك هاي مشابه هم باشد البته اين موضوع در فشرده سازي اهميت چنداني ندارد ولي در پايدارسازي ويدئو به دليل اينكه هدف از تخمين بلوكها پيدا کردن نقاط متناظر بين دو فريم متوالي ميباشد بنابراين ما خطا ي خيلي زيادي را خواهيم داشت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در اين روش ارائه شده اولا” تعداد بلوك هاي كه در هر فريم حركت آنها تخمين زده مي شوند چندين برابر تعداد مورد نياز خواهند بود. ثانيا” با بكار بردن روشهاي، ميزان درصد خطا تخمين حركت بلوك ها به كمترين مقدار كاهش مي يابد. ثالثا” با بهره گیری از معيارهاي تشخيص خطا، در هر فريم بردارهاي حركت تخمين زده شده صحيح از بردارها تخمين زده شده غلط تشخيص داده شده و از ميان آنها به تعداد مورد نياز صحيح ترين بردارها براي بهره گیری در مدل حركت بين فريمي انتخاب مي شوند.

بنابراين در اين روش اولا” بردارهاي حركت تخمين زده شده كه قرار می باشد در مدل حركت بين فريمي بهره گیری شوند كاملا” صحيح خواهند بود و ثانيا” اين بردارها ي صحيح ميتواند از قسمتهاي از تصوير انتخاب شوند كه دارايي اختلاف عمق كمتري را نسبت به هم دارند بنابراين با بهره گیری از اين روش در پايدارسازي ويدئو خطاي مربوط به اختلاف عمق را هم نخواهيم داشت.

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          [email protected]

این نوشته در مهندسی برق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید