دانلود فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره بيكاري – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در يك محيط پرخطر و سرشار از ريسك، ترسيم آينده با ابهام مواجه می باشد و اين ابهام ونگراني ها اعتقاد به برنامه ريزي را كاهش مي دهد. بنابراين شايد بتوان گفت مهمترين اثر اجتماعي، اقتصادي بيمه و گسترش خدمات بيمه اي ايجاد بستر مناسب براي برنامه ريزي و گسترش سرمايه گذاري از طريق افزايش اطمينان و كاهش ريسك می باشد. يك بنگاه اقتصادي معمولاً در شرايط نااطميناني مقدار توليد را كاهش داده و لذا با تعميم اين مطلب در كل اقتصاد كشور، موجبات عدم تخصيص منابع به گونه كارا فراهم مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
الگوي اشتغال در صنعت بيمه
براي برنامه ريزان اقتصادي پيش بيني ظرفيت اشتغال ملي در زير بخش هاي اقتصادي بسيار با اهميت و كليدي می باشد، و پيش بيني اين ظرفيت هاي ايجاد اشتغال مي تواند به برنامه ريزان كمك كند تا با اتخاذ تمهيداتي نرخ بيكاري را كاهش دهند. تصور برخي از تصميم گيران اقتصادي كشور بر اين می باشد كه بيشترين پتانسيل هاي ايجاد شده اشتغال در بخش هاي صنعتي كشور بوده و لذا در اين راستا بخش هاي خدماتي اقتصاد و مانند صنعت بيمه به فراموشي نسبي سپرده مي‌گردد. با در نظر داشتن تجربه ساير كشورها و به ويژه كشورهاي توسعه يافته و تأثیر قابل توجه بخش هاي خدماتي كشور در ايجاد اشتغال، بديهي می باشد كه اين مطلب در مورد صنعت بيمه نيز مي تواند در اندازه هاي كوچكتر صادق باشد. در اين مقاله سعي مي گردد تا زاويه هاي پنهان اشتغال در صنعت بيمه تا حد امكان آشكارتر گردد و تخميني از ظرفيت بالقوه اشتغال در صنعت بيمه كشور ارائه گردد.
بديهي می باشد كه فاصله ميان اشتغال موجود در صنعت بيمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندي موجود در اين صنعت براي افزايش سطح اشتغال ملي مي باشد. براي تبيين مسأله فوق، يك الگوي اشتغال در صنعت بيمه ارائه مي گردد.
همان گونه كه الگوي نشان مي دهد، شغل هايي كه به گونه مستقيم و غير مستقيم توسط صنعت بيمه ايجاد مي گردد را از نظر شدت تأثيرپذيري از فعاليت صنعت بيمه و ميزان ارتباط با حجم فعاليت اين صنعت مي توان به سه سطح يا لايه تقسيم كرد.
لايه يا سطح اول: اين لايه، مشاغلي را شامل مي‌گردد كه مستقيماً با فعاليت صنعت بيمه مرتبط می باشد، يعني همان مشاغل موجود در شركت هاي بيمه كه شامل كاركنان رسمي و غير ر سمي شركت هاي بيمه در اين لايه مي باشد. در اقدام حجم اشتغال ايجاد شده در اين لايه محدود می باشد و شركت هاي بيمه معمولاً كاركنان ستادي خود را افزايش زيادي نمي دهد. از سوي ديگر اين شركت معمولاً خدمات بيمه اي را از طريق شبكه فروش عرضه مي كنند و لذا رشد بازار بيمه تأثير قابل ملاحظه اي در اين لايه يا سطح به دنبال ندارد.
لايه يا سطح دوم: اين سطح، مشاغلي را شامل مي‌گردد كه ارتباط اي مسقيم با فعاليت صنعت بيمه دارند، ولي شاغلين آنها جزء كاركنان صنعت بيمه محسوب نمي ‌شوند. در اين ارتباط مي توان به نمايندگان، كارگزاران و بازارياب هاي بيمه تصریح نمود كه قضاوت دقيق در مورد تعلق آنها به لايه اول و دوم جاي بحث دارد كه در اين مقاله جايگاه اين گروه را در اين لايه دوم فرض كرده ايم.
لايه يا سطح سوم: اين سطح، مشاغلي هستند كه با عملكرد يا حجم فعاليت صنعت بيمه در ارتباط نيستند، ولي به گونه غير مستقيم از تحولات اين صنعت متأثر مي شوند. در اين ارتباط مي توانيم به مجموعه فعاليت هاي مانند شركت هاي كامپيوتري كه به بيمه خدمات مي دهند، بخش ساختمان، مخابرات، چاپخانه‌ها و غيره تصریح نماييم‌.
لايه اول، شفاف ترين لايه اشتغال در صنعت بيمه مي باشند كه همان كاركنان فعال اعم از رسمي و غير رسمي هستند و طبق آمار موجود تعداد كاركنان اين لايه در حدود 6000 نفر مي باشد.
ذكر اين نكته ضروري می باشد كه با در نظر داشتن فضاي آزادسازي و خصوصي در صنعت بيمه انتظار مي رود كه با ورود شركت هاي بيمه خصوصي به فضاي صنعت بيمه، افزايش قابل ملاحظه اي را در اشتغال اين بخش در سال هاي آينده شاهد باشيم.
به دنبال تصويب قانون تأسيس موسسات بيمه غير دولتي در تاريخ شهريور 1380 تاكنون در سرزمين اصلي كشور چهارشركت بيمه با نام هاي پارسيان، توسعه، رازي و كارآفرين شروع به كار نموده اند و در عين حال دوشركت بيمه‌اي سينا و ملت نيز به زودي به فعاليت هاي بيمه اي خواهند پرداخت. در مناطق آزاد نيز دو شركت بيمه اميد و حافظ در بخش بيمه هاي مستقيم و شركت بيمه امين در بخش بيمه اتكايي شروع به كار نموده می باشد. پيش بيني مي‌گردد كه در سال هاي آتي حجم قابل ملاحظه‌اي از تقاضا براي اشتغال در اين شركت ها به عنوان كاركنان ستادي و شعبات تأسيس شده در استان ها و شهرستان وهمين گونه مناطق گوناگون شهرهاي بزرگ به علاوه در بخش هاي پرداخت خسارت و غيره ايجاد گردد كه اثر مهمي بر بازار كار خواهد داشت.
اما لايه دوم نياز به توضيح بيشتري دارد، در لايه دوم چهار بخش هست:
بخش اول: شبكه فروش، نمايندگي ها و بازارياب ها هستند كه با در نظر داشتن بررسي‌هاي به اقدام آمده براي هر نمايندگي، 2 نفر كارمنددفتري و سه نفر بازارياب به گونه نسبي در نظر مي گيريم.
جدول 2) سطح اشتغال در لايه دوم
شاخص تعداد نمايندگان تعداد كاركنان دفتري نمايندگان
سال 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
ايران 703 836 991 1239 1671 2362 2803 1406 1652 1982 2478 3342 4724 5606
آسيا 269 338 373 465 609 768 901 538 676 746 930 1218 1536 1802
البرز 68 79 95 111 115 175 431 136 158 190 222 230 350 862
دنا 10 22 100 232 416 658 911 20 44 200 464 832 1316 1822
صادرات ئ سرمايه گذاري 0 0 0 2 12 34 70 0 0 0 4 24 68 140
جمع‌نمايندگان 1050 1265 1559 2049 2823 3997 516 2100 2530 318 4098 5646 7994 10232
كارگزاران 74 93 104 127 144 186 239 148 186 208 254 288 372 478
جمع‌نمايندگان‌و كارگزاران 1124 1358 1663 2176 2967 4183 5355 2348 2716 3326 4352 5934 8366 1070
شاخص تعداد بازارياب هاي نمايندگان جمع اشتغال نمايندگان
سال 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
ايران 2109 2478 2973 3717 5013 7086 8409 4218 4956 5946 7434 10026 14172 16818

آسيا 807 1014 1119 1359 1827 2304 2703 1614 2028 2238 2790 3654 4608 5406
البرز 204 237 285 333 345 525 1293 408 474 570 666 690 1050 2586
دنا 30 66 300 696 1248 1974 2733 60 132 600 1392 2496 2948 5466
صادرات و سرمايه‌گذاري 0 0 0 6 36 102 102 0 0 0 12 72 204 420
جمع‌نمايندگان 3150 3795 4677 6147 8469 11991 1548 6300 7590 9354 12294 16938 23982 ¬
كارگزارن 222 279 312 381 432 558 717 424 558 624 762 864 1116 1434
جمع‌نمايندگان و كارگزاران 3372 1079 1989 6528 8901 12549 16065 6744 8148 9978 13056 17803 25098 32130

تخمين هاي صورت گرفته نشان دهنده آن می باشد كه در سال 1381 در اين لايه حدود 32130 نفر اشتغال به كار داشته اند كه محاسبات مربوط به اين لايه را به تفكيك در طي سال هاي 1375 الي 1381 در جدول ( 2) نظاره مي كنيم.
نكته فوق العاده مهم در اين ارتباط، عبارتست از رشد فوق العاده بالاي اشتغال در اين لايه مي باشد، به گونه اي كه به گونه متوسط در پنج سال گذشته متوسط رشدي معادل 73/31% داشته می باشد. همان گونه كه در جدول هاي (1) و (2) نظاره مي‌گردد در اقدام و طي سال هاي 1379 و 1380 اوج رشد اشتغال را در اين سطح شاهد بوده‌ايم. البته با در نظر داشتن ورود شركت هاي بيمه خصوصي و تأسيس شبكه نمايندگي هاي آنها مي توان با اطمينان نسبي نرخ هاي رشد بسيار بالا در سال هاي آتي را در اين لايه پيش بيني نموده به ويژه كه شركت هاي موجود نيز براي حفظ سهم بازار کوشش رو به افزايشي در گسترش شبكه فروش خود دارند، نمودار شماره (1) نيز نشان دهنده اين واقعتي می باشد.
سال رشد
1377 46/22%
1378 85/30%
1379 35/36%
1380 98/40%
1381 02/28%

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ميانگين 77-81 73/31

بخش دوم: اين بخش شامل مجموعه مشاغلي می باشد كه در اثر سرمايه گذاري وجوه دريافتي (حق بيمه) توسط صنعت بيمه به وجود مي آيد كه اگر متوسط سرمايه لازم را براي ايجد يك شغل در جامعه حدود 50 ميليون ريال در نشر بگيريم، مي توانيم با محاسبه ميزان سرايه گذاري هاي انجام شده در صنعت بيمه و تقسيم آن بر سرمايه لازم براي ايجاد يك شغل، ميزان اشتغال بالفعل اين بخش را حدود 44628 نفر مي‌باشد به دست آوريم.
همانطور كه در نمودار (2) نظاره مي گردد تمامي رشته هاي بيمه اي در سال 81 نسبت به سال 80 از رشد بسيار قابل ملاحظه اي برخوردار بوه اند كه انتظار مي رود در نتيجه در اين رشد منابع قابل سرمايه گذاري در شركت هاي بيمه، افزايش درخور توجهي داشته باشند و اميد زيادي به تداوم امر در آينده هست.
بخش سوم: اين بخش مجموعه مشاغل حفظ شده به علت پرداخت خسارت ها را دربر مي گيرد. به عبارت بهتر در اثر پرداخت خسارت به بيمه گذاران جهت بازسازي تاسيسات از دست رفته، يك سري از مشاغل مرتبط حفظ مي‌گردد و لذا به تعبيري، حفظ شغل از دست رفته مي تواند نوعي ايجاد شغل تلقي گردد. براي محاسبه ميزان اشتغال بالقوه در اين بخش مي توانيم در رشته هاي مختلف مانند آتش سوزي، مهندسي، باربري، حوادث، اتومبيل و مسووليت، ميزان خسارت هاي پرداختي شركتهاي مختلف بيمه اي را در يك دوره زماني بدست آورده و از تقسيم حجم خسارتهاي پرداختي هر رشته بر متوسط سرمايه گذاري لازم براي ايجاد يك شغل، حجم اشتغال حفظ شده را در اثر پرداخت خسارت تعيين نماييم كه حدود 73888 نفر مي باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش چهارم: اين بخش مجموعه مشاغل ايجاد شده در اثر فضاي امن سرمايه گذاري را دربر مي گيرد و به عبارتي اين بخش شامل حجم اشتغالي می باشد كه ناشي از ايجاد فضاي اين سرمايه گذاري به وسيله شركت هاي بيمه مي باشد. اگر فرض كنيم كه حجمي معادل سرمايه گذاري‌هاي انجام شده مربوط به امنيت ايجاد شده به وسيله ارائه خدمات شركت هاي بيمه مي باشد، مي توانيم سطح اشتغال مربوط به امنيت را كه معادل 50164 نفر در سال 1380 مي باشد را به دست آوريم.
با در نظر داشتن مطالب بالا مي توانيم حجم اشتغال ايجاد شده به وسيله صنعت بيمه را در لايه هاي اول و دوم كه معادل 210460 نفر مي باشد محاسبه نماييم .
(210460= W1)
بررسي توانمندي صنعت بيمه در ايجاد اشتغال، اين فرضيه كه سطح اشتغال بالقوه صنعت بيمه بيش از چهار برابر سطح اشتغال موجود اين صنعت می باشد را مطرح مي كنيم. در اين فرضيه W1 سطح اشتغال موجود (جاري) می باشد كه صنعت بيمه موجود آن گرديده می باشد و W2 سطح اشتغال بالقوه (اشتغال بهينه) می باشد كه صنعت بيمه مي‌تواند به وجود آورد.
Ho = W2 < 4 W 1
H1 = W 2  4 W1
همان گونه كه قبلا نيز بيان گردید ما به راحتي مي توانيم در تمام لايه هاي ياد شده، اشتغال جاري را محاسبه نماييم. براي محاسبه اشتغال بالقوه يا W2 فرض مي‌كنيم كه اشتغال در صنعت بيمه ارتباط اي مستقيم با عملكرد اين صنعت دارد. به عبارت ديگر هر قدر عملكرد صنعت بيمه گسترده تر گردد، ميزان اشتغال نيز افزايش مي يابد و از طرفي عملكرد صنعت بيمه هم تحت تأثير صنعت بيمه كه همان پرتفوي شركت هاي بيمه می باشد، مي باشد.

بديهي می باشد كه براي محاسبه اشتغال بالقوه مي بايست فروش بالقوه صنعت بيمه را تخمين بزنيم، كه براي اين مقصود به دو شاخص مهم كه در اين ارتباط با سطح فروش و متغيرهاي جمعيت وتوليد ناخالص داخلي مي باشد، تصریح مي نماييم.
كل حق بيمه دريافتي در طي يك سال
توليد ناخالص داخلي همان سال

كل‌حق‌بيمه‌دريافتي‌در طي يك سال
جمعيت‌كشور در همان سال
با در نظر داشتن وابسته بودن حجم فروش صنعت بيمه يعني حق بيمه دريافتي (P)، به متغيرهاي مستقل جمعيت (PoP) و توليد ناخالص داخلي (GDP) تابع زير را داريم:
P= f (GDP , PoP)
با در نظر داشتن مطالب ياد شده مي توانيم يك تابع به خطي به شكل زير بنويسيم:
P= 2 + 1 (GDP) +  2 (PoP) +  o
حال با در نظر داشتن داده هاي مربوط به حق بيمه هاي دريافتي (P)، توليد ناخالص داخلي (GDP) و جمعيت (POP) موجود در نشريه زيگما براي نود كشور جهان در سال 2001 ميلادي، تابع فوق را براي كشورهاي جهان تخمين زده و ضرايب متغييرها را از برازش رگسيون تابع فوق به دست مي آوريم. با در نظر داشتن معني دار بودن آزمون t و f مدل از اعتبار آماري برخوردار بوده و لذا با در نظر داشتن مدل برازش شده، مي توانيم مدل كلي را براي 90 كشور جهان به دست آوريم.
اگر با در نظر داشتن مدل به دست آمده و رقم توليد ناخالص داخلي كشور معادل 88 هزار ميليارد ريال و جمعيت معادل 6/64 ميليون نفري كشور، حق بيمه كل دريافتي بالقوه صنعت بيمه صنعت بيمه ايران را تخمين بزنيم در اين صورت حجم فروش بالقوه صورت زير خواهد بود:
P*= 000/400/726/855/2
از تقسيم اشتغال موجود W1 برحق بيمه جاري صنعت بيمه يك نسبت به دست مي‌آيد كه اگر نسبت مزبور را در حق بيمه بالقوه يعني P* بدست آمده در هر لايه ضرب نماييم در اين صورت ميزان اشتغال بهينه (بالقوه) در هر بخش و لايه بدست مي‌آيد. كه از مجموع آنها اشتغال بالقوه در صنعت بيمه كه معادل 249/047/1= W2 نفر مي باشد به دست مي آيد. بنابراين اين فرضيه كه اشتغال زايي صنعت بيمه بيش از چهار برابر ظرفيت اشتغال موجود در لايه‌هاي اول و دوم مي باشد تأييد مي گردد.
نتيجه گيري

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید