پایان نامه نظریه­ های شادکامی : تبیین­های فیزیولوژیک

نظریه­ های شادکامی

۲-۳-۴-تبیین­های فیزیولوژیک

خلق مثبت به واسطه انتقال­دهنده­های عصبی نظیر دوپامین و سرتونین ایجاد می­شود. این انتقال­دهنده­ها را می­توان با دارو و همچنین از طریق فعالیت­های مرتبط با هدف فعال ساخت. تمرینات ورزشی و تحرک منجر به فعالیت آندروفین­ها و در نتیجه ایجاد خلق مثبت می­شود. به جز شادی، دیگر احساسات مثبت نیز به وسیله داروها ایجاد می­شوند. مثلاً الکل اضطراب را کاهش می­دهد، ماری­جوانا هیجان را افزایش می­دهد. همچنین تأثیر موفقیت و موسیقی در ایجاد احساسات ناشی از تأثیر انسان در مناطق خاصی از مغز است که می ­تواند به وسیله دارو نیز تحریک شود (آرگایل، ۱۳۸۳، ترجمه گوهری و همکاران).

 

۲ ـ۳ ـ ۴ـ دیدگاه شناختی:

مک­گرا (۱۹۸۷) یک برداشت کلی از این تئوری را به صورت زیر ارائه می­دهد. افراد شاد برای کنار آمدن با مشکلات شروع به افکار و رفتارهایی می­ کنند که سازسی و سودمند هستند، در حالیکه افراد غمگین به طور متوسط اقدام به راه­های تخریب کننده می­ کنند. برای مثال، افراد شاد همیشه نیمه پر لیوان را می­بینند و به طور مستقیم با مشکلات مبارزه می­ کنند و در حل مسائل خود از دیگران کمک می­گیرند. در حالیکه افراد غمگین بیشتر از صرف وقت برای حل مشکلات اجتناب کرده و در این شرایط هم خود و هم دیگران را سرزنش کرده و بیشتر درگیر خیالات می­شوند.

Author: مدیر